นางปราณี  ผลมะตาด
นางสาวยุภาพร   งามวิลัย
นางสาวทรรศนีย์   นิลฉ่ำ
 
         
 
นางสาวณัฐพร ตันติสาครเขต
 
 
นางพนิดา   เกษสร้อย
 
         
 
นางสมหมาย   บุญทอง
นางสมจิต   ชาวนา
นายเสน่ห์   คนไทย
 
         
 
นายธนกร   เกื้อกูล
นายสมชาย   บุญทอง
นายปรีชา   ตะเริงกุล