ประวัติความเป็นมา

         ศูนย์วัฒนธรรมอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นและใช้สถานที่ บุคคลากรของโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" บริหารงานต่าง ๆ ซึ่งในชุมชนใกล้เคียงส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทำไร่ ทำนา เป็นงานหลัก และวัฒนธรรมที่โดดเด่นในชุมชนนั้น จะถ่ายทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน และที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ชุมชนมากจะเน้นในเรื่องของ "กลองยาว" ซึ่งจะมีคณะกลองยาวมากมายในชุมชนแห่งนี้ และได้รับรางวัลมากมายเกี่ยวกับการแสดงพื้นบ้าน ทางโรงเรียนจึงได้จัดตั้งคณะนักแสดงพื้นบ้านโดยเน้นกลองยาวเป็นหลัก และการแสดงที่เป็นส่วนประกอบของพื้นบ้านในชุดต่าง ๆ ซึ่งการแสดงที่โรงเรียนได้จัดทำขึ้นในแต่ละชุดนั้นได้ประดิษฐ์ และจัดเป็นชุดการแสดงที่นำเอาการแสดงของโบราณมาประยุกต์เข้ากับการแสดงในสมัยใหม่ ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมาก ได้รับรางวัลมากมาย และสามารถออกแสดงเผยแพร่ตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้
 
        1. ในประเทศได้เข้าร่วมงาน "มหกรรมวัฒนธรรมพื้นบ้าน"

ครั้งที่ 9 จังหวัดอุดรธานี
ครั้งที่ 10 จังหวัดสงขลา
ครั้งที่ 11 จังหวัดลำปาง
ครั้งที่ 12 จังหวัดชลบุรี (พัทยา)
ครั้งที่ 13 จังหวัดบุรีรัมย์
ครั้งที่ 14 จังหวัดกระบี่
ครั้งที่ 15 จังหวัดเชียงราย
ครั้งที่ 16 จังหวัดนครปฐม
ครั้งที่ 17 จังหวัดหนองคาย
ครั้งที่ 18 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

        2. ได้รับเกียรติให้เดินทางไปแสดงเผยแพร่ยังต่างประเทศ ดังนี้

ปี พ.ศ. 2536 ณ ประเทศมาเลเซีย
ปี พ.ศ. 2541 ณ ประเทศสิงคโปร์
ปี พ.ศ. 2542 ณ ประเทศสิงคโปร์
ปี พ.ศ. 2543 ณ ประเทศไต้หวัน

        3. รางวัลที่ได้รับ

               - ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ฯ ปี 2543 การประกวดกลองยาว ประเภทกลองยาวประยุกต์

               - ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ฯ ปี 2543 การประกวดกลองยาว ประเภทประกอบลีลา

               - ชนะเลิศการประกวดกลองยาวระดับมัธยมศึกษา และอาชีวะ แห่งประเทศไทย ณ เมืองทองธานี ปี 2544

               - ชนะเลิศการประกวดกลองยาว ภาค ปี 2548