ปีการศึกษา 2555

นางสาวธาราพร ชั่งเกวียน
นางสาวจารุวรรณ บุระขจร
นายเทวัญ นิ่มพญา
นายอนุชา แสงทอง
นางสาวยุวนิตย์ สีลาดเลา
นางสาวจริญญา นินโท
นางสาวสุนิษา เรืองสุวรรณ์
นางสาวจันทิมา ทาคำวงษ์