ปีการศึกษา 2556

นางสาวทาริกา นัยนามาศ
 
 
นายบุญช่วย บุญทอง
นางสาวอาภัสรา ลีเสีย
นายณัฐวุฒิ ครุฑสำอางค์
         
นางสาว ผกาพร ผิวผ่องพัน
นางสาวกัญญารัตน์ สุภา
         
 
นางสาวกุลจิรา กุลตระการ
 
นางสาวจณิสตา ยอดนุ่น
 
         
นางสาวจุฑามาศ ยอดบุนอก
นางสาวโชติรส รัตนสุวรรณชาติ
         
นางสาวญาณิศา สีด้วง
นายเจษฏา ทำทอง
         
 
นายทนุธรรม สวนสม
นายธนภัทธ สิงห์กร
นายนนธวัช เหลือวิชา