ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นายกิจจา ชูประเสริฐ ประธานกรรมการ
2
นายยงยุทธ พฤกษ์งามพันธ์ กรรมการ
3
นางวิไลลักษณ์ มะโนแสน กรรมการ
4
นางกรองแก้ว จันทร์เกตุ กรรมการ
5
นายรามธนะ วิจิตรการ กรรมการ
6
นายอุกฤษ ประเสริฐ กรรมการ
7
พระมหาถาวร ถิรจิตฺโต กรรมการ
8
พระมงคล วโรปการ กรรมการ
9
นายประดับ ปรีชานุกุล กรรมการ
10
นายสำเนา แสงแก้ว กรรมการ
11
นายสมชาย ฟักทอง กรรมการ
12
นางวีระพงศ์  ประดิษฐ์ กรรมการ
13
นางอนุรัตน์   กุหลาบ กรรมการ
14
นายพงษ์ธัช   รัตนานนท์ กรรมการ
15
นายชาลี วัฒนเขจร กรรมการและเลขานุการ