นายกิจจา ชูประเสริฐ
ประธานกรรมการ
 
 
นายยงยุทธ พฤกษ์งามพันธ์
กรรมการ
นางวิไลลักษณ์ มะโนแสน
กรรมการ
นางกรองแก้ว จันทร์เกตุ
กรรมการ
นายรามธนะ วิจิตรการ
กรรมการ
นายอุกฤษ ประเสริฐ
กรรมการ
รออัพเดตรูปภาพ
พระมหาถาวร ถิรจิตฺโต
กรรมการ
รออัพเดตรูปภาพ
พระมงคล วโรปการ
กรรมการ
นายประดับ ปรีชานุกุล
กรรมการ
รออัพเดตรูปภาพ
นายสำเนา แสงแก้ว
กรรมการ
นายสมชาย ฟักทอง
กรรมการ
นายวีระพงศ์ ประดิษฐ์
กรรมการ
รออัพเดตรูปภาพ
นางอนุรัตน์ กุหลาบ
กรรมการ
นายพงษ์ธัช รัตนานนท์
กรรมการ
 
นายวิสูตร คำนวนศักดิ์
กรรมการและเลขานุการ