1 . พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยเน้นการมีส่วนร่วม เพื่อให้องค์กรมีประสิทธิภาพ
                            ครูและนักเรียนมีคุณภาพ

                         2. พัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนทุกคน
                             ประสบความสำเร็จในการเรียนรู้

                         3. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน

                         4. พัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมให้เป็นบรรยากาศแห่งการเรียนรู้
                             การส่งเสริมสุขอนามัย รวมทั้งการสร้างสุนทรียภาพ

                         5. พัฒนาเทคโนโลยี สื่อนวัตกรรมให้พร้อมต่อการพัฒนาาคุณภาพขององค์กร
                             และผู้เรียน

                         6. สร้างเครือข่ายชุมชนสัมพันธ์ เพื่อการระดมทรัพยากร ทั้งด้านบุคคล
                             และปัจจัยต่าง ๆ มาพัฒนาคุณภาพของนักเรียนและโรงเรียน