โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
 
นางภัทวดี รอดวงษ์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
 
นางสาววิไลลักษณ์ ช้างโต
นางสาววิไลลักษณ์ ช้างโต
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 
นางวิไลลักษณ์ มะโนแสน
หัวหน้างานแนะแนว
     
นายธวัชชัย พวกดี
หัวหน้ากิจกรรมชุมนุม
นางสาววิไลลักษณ์ ช้างโต
นางสาววิไลลักษณ์ ช้างโต
หัวหน้ากิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์
นางสาวกนกวรรณ แดงศรีธรรม
งานแนะแนวและทุนการศึกษา
นายประยูร ยศพงษ์
หัวหน้ากิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
นายอนุชา มาคะวงค์
หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ ม.3
นางเบ็ญจมาศ บุณยะกาญจน
นางเบญจมาศ บุณยะกาญจน
งานแนะแนวและการศึกษาต่อ
นายอนุศาสน์ จันทร์พิษ
หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ ม.2
นางภาวดี แก้วเหลา
หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ ม.1
นางรื่นฤดี ทันมัง
นางรื่นฤดี ทันมัง
งานแนะแนวและอาชีพ
นางสาวนันทพร สุขสำราญ
นางนันทพร บุญแก้ว
หัวหน้ากิจกรรมเนตรนารี ม.3
นางวิไลลักษณ์ มะโนแสน
หัวหน้ากิจกรรมเนตรนารี ม.2
นางสาววิไลลักษณ์ ช้างโต
นางวิไลลักษณ์ ช้างโต
งานแนะแนว(กยศ.)
นางสุภาพร นาคสืบมี
นางสุภาภรณ์ มากสืบมี
หัวหน้ากิจกรรมเนตรนารี ม.1
นางสุทธิณี ประสพทรัพย์
หัวหน้ากิจกรรมยุวกาชาด
 

โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" © 2010
54 หมู่ 2 ถนนสุขาภิบาล1 ตำบลบางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
โทร.0-2977-4214, 0-2581-1825 โทรสาร 0-2581-5571  email :pathumnun@pathumnun.ac.th
webmaster : pathumnun2011@gmail.com