โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
 
 
 
นายสำราญ คงถวิลวงศ์
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 
นางวิไลลักษณ์ มะโนแสน
หัวหน้างานแนะแนว
     
นายธวัชชัย พวกดี
หัวหน้ากิจกรรมชุมนุม
นายสำราญ คงถวิลวงศ์
หัวหน้ากิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์
นางสาวกรัณย์ชนพร แดงศรีธรรม
งานแนะแนวและทุนการศึกษา
นายประยูร ยศพงษ์
หัวหน้ากิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
นางเบ็ญจมาศ บุณยะกาญจน
นางเบญจมาศ บุณยะกาญจน
งานแนะแนวและการศึกษาต่อ
นางรื่นฤดี ทันมัง
นางรื่นฤดี ทันมัง
งานแนะแนวและอาชีพ
นายอนุศาสน์ จันทร์พิษ
หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ ม.2
นางภาวดี แก้วเหลา
หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ ม.1
นางสาววันวิสาข์ สมญาติ
งานแนะแนว(กยศ.)
นางสาวนันทพร สุขสำราญ
นางนันทพร บุญแก้ว
หัวหน้ากิจกรรมเนตรนารี ม.3
นางวิไลลักษณ์ มะโนแสน
หัวหน้ากิจกรรมเนตรนารี ม.2
นางสุภาพร นาคสืบมี
นางสุภาภรณ์ มากสืบมี
หัวหน้ากิจกรรมเนตรนารี ม.1
 
นางสุทธิณี ประสพทรัพย์
หัวหน้ากิจกรรมยุวกาชาด
 

โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" © 2010
54 หมู่ 2 ถนนสุขาภิบาล1 ตำบลบางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
โทร.0-2977-4214, 0-2581-1825 โทรสาร 0-2581-5571  email :pathumnun@pathumnun.ac.th
webmaster : pathumnun2011@gmail.com