โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
 
 
 
 
นางสาวนันทพร สุขสำราญ
นางสาวนันทพร บุญแก้ว
อันดับ คศ.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายอนุศาสน์ จันทร์พิษ
อันดับ ครูผู้ช่วย

 
นางสาววรกานต์ สุดาจันทร์
อันดับ ครูผู้ช่วย
นางสาวกรรณิการ์ สุรสาร
อันดับ ครูผู้ช่วย
นางสาวศิรินทรา บุญเหลือ
อันดับ ครูผู้ช่วย
นางสาวจันทร์จิรา แซ่ลิ้ม
อันดับ ครูผู้ช่วย
 
นางสาวชมภูนุช เขียวหวาน
ครู โครงการครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง
 

โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" © 2010
54 หมู่ 2 ถนนสุขาภิบาล 1 ตำบลบางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
โทร.0-2977-4214, 0-2581-1825 โทรสาร 0-2581-5571  email :pathumnun@pathumnun.ac.th
webmaster : pathumnun2011@gmail.com