สื่อการสอน
ลำดับ
วัน-เดือน-ปี
ชื่อ - นามสกุล
หัวข้อสื่อ
1
2554
ครู ยุวลี ศรีบุญสุข ความรู้เบื้องต้นในการจัดทำโครงงานภาษาไทย ท ๓๒๑๐๑
2
2554
ครู ศุภชัย ม่วงเขาแดง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานกราฟิก
3
2554
ครู ปรารถนา ปวงนิยม ผลการใช้วิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R
ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจต่อวิธีสอน ในสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ อ 33101
4
ครู วิไลลักษณ์ ช้างโต บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง หลักการพัฒนาโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปี 2555 - 2556
5
1-พ.ย.-56
นางชูศรี ภิญโญชีพ แบบฝึกเสริมทักษะวิชาภาษาอังกฤษ
6
20 ส.ค. 57
ครู ปรารถนา ปวงนิยม การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ ด้วยเทคนิควิธีการสอนอ่านแบบ SQ4R สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
7
20 ส.ค. 57
ครู วิไลลักษณ์ ช้างโต การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง หลักการพัฒนาโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
8
20 ส.ค. 57
ครู ภาวดี แก้วเหลา บทคัดย่อ การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายงานการพัฒนาหนังสือเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชุด ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองปทุมธานี
>> เล่ม 8 บางหลวงท้องถิ่นของฉัน <<
>> เล่ม 9 ปทุมนันท์ที่ฉันรัก <<
9
3 ก.ย. 57
นางสาวกัลยา  เที่ยงแท้

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีน โดยใช้บทเพลงและโปรแกรมไมโครซอฟท์เพอเวอร์พอยต์ประกอบการสอน เรื่อง ร่างกายของฉัน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
* แบบสรุปผลงานนวัตกรรม โรงเรียนในฝัน >> คลิ๊ก

* แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ร่างกายของฉัน >> คลิ๊ก
10
3 ก.ย. 57
นายยุทธนา   กองโค

โปรแกรมบทเรียนโดยใช้โปรแกรม The Geometer 's Sketchpad (GSP)  เรื่อง การหาพื้นที่ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
* แบบสรุปผลงานนวัตกรรม โรงเรียนในฝัน >> คลิ๊ก

* แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การเปลี่ยนหน่วยการวัดพื้นที่ >> คลิ๊ก
11
   
12
   
13
   
14
   
15