ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุม  ปีงบประมาณ  ๒๕๕๖
โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบำรุง”
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   เขต ๔
 

          ๑. ความเป็นมา 
                                      ด้วยโรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบำรุง”  เป็นโรงเรียนขนาดกลาง  มีนักเรียนประมาณ ๗๘๐ คน โรงเรียนมีอาคารหอประชุม แบบ ๑๐๐/๒๗จำนวน ๑ หลัง ในปี พ.ศ.๒๕๕๔ โรงเรียนได้รับประสบปัญหาอุทกภัย ทำให้บางส่วนของอาคารชำรุดเสียหาย ซึ่งทำให้ไม่เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน  ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้พิจารณาความจำเป็นดังกล่าวได้จัดสรรงบประมาณงบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)  รายการปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุม  ให้กับโรงเรียนเพื่อใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมดังกล่าว 

          ๒. วัตถุประสงค์ 
                                      เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรรมส่งเสริมการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน

          ๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
                ๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
                ๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
                ๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๘
                ๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                ๓.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของกรม
                ๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                ๓.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                ๓.๘ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
               ๓.๙ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล     และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า  ๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท(หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน)  และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่โรงเรียนเชื่อถือ

 

          ๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ 
                        การปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุม ตามแบบ 100/27(ปรับปรุง) ของโรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบำรุง”       
  รายละเอียดตามเอกสารแนบ
                      ราคากลางปรับปรุงหอประชุม 20ป5.pdf
                      ราคากลางปรับปรุงหอประชุม 20ป6.pdf

          ๕. ระยะเวลาดำเนินการ 
                      ไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

          ๖. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน 
                      จำนวนงวดในการส่งมอบ  งวด
                      งวดที่  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งวดที่ ๑ จ่ายเงิน ๒๕% เวลาทำงาน ๔๐ วัน เมื่อผู้รับจ้างปรับพื้นที่ทำงานเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องเสียงทั้งหมด ทำการทุบรื้อผนัง ทำโครงสร้างก่ออิฐฉาบปูนผนัง ทำ ทั้งหมดแล้วเสร็จตามแบบรูปรายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน
                      งวดที่  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ่ายเงิน ๒๕% เวลาทำงาน ๒๕ วัน เมื่อผู้รับจ้างทำการเวที ฝ่าเพดาน เดินระบบไฟฟ้าใต้ฝ่าบางส่วน ทำบันไดโดยรอบอาคารแล้วเสร็จตามแบบรูปรายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕ วัน
                      งวดที่  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งวดที่ ๓ จ่ายเงิน ๒๕% เวลาทำงาน ๒๕ วัน เมื่อผู้รับจ้างทำการปรับปรุงซ่อมพื้นกระเบื้อง และหลังคา ตกแต่งเวที เดินระบบไฟฟ้าทั้งหมด ติดตั้งประตูหน้าต่าง แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕ วัน
                      งวดสุดท้าย เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จตามสัญญา

          ๗. วงเงินในการจัดหา 
                      เงินงบประมาณโครงการ ๕,๘๖๑,๒๐๐.๐๐ บาท
                      ราคากลาง ๕,๘๖๑,๒๐๐.๐๐ บาท

          ๘. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น 
                      สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ได้ที่
                      สถานที่ติดต่อ   โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบำรุง”      ๕๔ หมู่ ๒  ถนนสุขาภิบาล๑  ตำบลบางหลวง
                                                  อำเภอเมือง           จังหวัดปทุมธานี        รหัสไปรษณีย์  ๑๒๐๐๐

                      โทรศัพท์ ๐-๒๕๘๑-๑๘๒๕
                      โทรสาร ๐-๒๕๘๑-๕๕๗๑
                      เว็บไซต์ http://www.pathumnun.ac.th
                      สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย

                                                                                 ลงชื่อ                                                       ประธานกรรมการ
                                                                                                (นายสมเกียรติ    บาลลา)     
                                                                                ลงชื่อ                                                        กรรมการ
                                                                                               (นางธรรมสรณ์    บัวสาย)     
                                                                                ลงชื่อ                                                       กรรมการ
                                                                                               (นายโกวิทย์    บุณยะกาญจน)     
 
                                                                                ลงชื่อ                                                      กรรมการและเลขานุการ
                                                                                              (นายอนุสรณ์    ศรีบุญสุข)     
 
                                                                                ลงชื่อ                                                      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
                                                                                              (นางชะเอม  จันทร์ลอย)