เรื่อง
ดาวน์โหลด
คู่มือสำหรับประชาชน โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
 
   
1. การรับนักเรียนของโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> ใบมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
>> ใบมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
>> ใบมอบตัวนักเรียนระหว่างปี
>> ใบสมัครเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
>> ใบสมัครเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
>> ใบสมัครเรียนนักเรียนระหว่างปี
2. การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> ใบขอย้ายเข้าเรียนโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
3. การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> ใบขอย้ายออกจากโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
4. การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
5. การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> ใบขอลาออกจากโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
6. การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
7. การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>>แบบขอเอกสารผลการเรียน/ใบรับรองผลการเรียน
8. การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> แบบขอใช้อาคารสถานที่