เรื่อง
ดาวน์โหลด
ข้อสอบการงานอาชีพและเทคโนโลยี
 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม. 1 ภาคเรียนที่ 1
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม. 1 ภาคเรียนที่ 2
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม. 2 ภาคเรียนที่ 1
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม. 2 ภาคเรียนที่ 2
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม. 3 ภาคเรียนที่ 1
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม. 3 ภาคเรียนที่ 2
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.5
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.6
การดำรงชีวิตและครอบครัว ม.4-6
การออกแบบฯ ม. 4-6
การอาชีพ ม.4-6
เทคโนโลยีสารสนเทศ ม4-6
ข้อสอบคณิตศาสตร์
 
คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 1
คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 2
คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 1
คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 2
คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 1
คณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 2
คณิตศาสตร์ ม.4 เล่ม 1
คณิตศาสตร์ ม.4 เล่ม 2
คณิตศาสตร์ ม.5 เล่ม 1
คณิตศาสตร์ ม.5 เล่ม 2
ข้อสอบดนตรี-นาฏศิลป์
 
ข้อสอบดนตรี-นาฏศิลป์ม.1
ข้อสอบดนตรี-นาฏศิลป์ม.2
ข้อสอบดนตรี-นาฏศิลป์ม.3
ข้อสอบดนตรี-นาฏศิลป์ม.4
ข้อสอบดนตรี-นาฏศิลป์ม.5
ข้อสอบดนตรี-นาฏศิลป์ม.6
ข้อสอบทัศนศิลป์
 
ทัศนศิลป์ ม.1
ทัศนศิลป์ ม.2
ทัศนศิลป์ ม.3
ทัศนศิลป์ ม.4
ทัศนศิลป์ ม.5
ทัศนศิลป์ ม.6
ข้อสอบภาษาไทย
 
ภาษาไทย ม.1 ล.1
ภาษาไทย ม.1 ล.2
ภาษาไทย ม.2 ล.1
ภาษาไทย ม.2 ล.2
ภาษาไทย ม.3 ล.1
ภาษาไทย ม.3 ล.2
ภาษาไทย ม.4 ล.1
ภาษาไทย ม.4 ล.2
ภาษาไทย ม.5 ล.1
ภาษาไทย ม.5 ล.2
ภาษาไทย ม.6 ล.1
ภาษาไทย ม.6 ล.2
ข้อสอบภาษาอังกฤษ
 
ภาษาอังกฤษ ม.1
ภาษาอังกฤษ ม.2
ภาษาอังกฤษ ม.3
ภาษาอังกฤษ ม.4
ภาษาอังกฤษ ม.5
ภาษาอังกฤษ ม.6
ข้อสอบวิทยาศาสตร์
 
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ม.4-6
พลังงาน ม.4-6
แรงและการเคลื่อนที่ ม.4-6
โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ม.4-6
วิทยาศาสตร์ ม.1 ล.1
วิทยาศาสตร์ ม.1 ล.2
วิทยาศาสตร์ ม.2 ล.1
วิทยาศาสตร์ ม.2 ล.2
วิทยาศาสตร์ ม.3 ล.1
วิทยาศาสตร์ ม.3 ล.2
สารและสมบัติของสารฯ ม.4-6
สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงฯ ม.4-6
ข้อสอบสังคมศึกษา
 
ประวัติศาสตร์ ม.1
ประวัติศาสตร์ ม.2
ประวัติศาสตร์ ม.3
ประวัติศาสตร์ ม.4-6 เล่ม 1
ประวัติศาสตร์ ม.4-6 เล่ม 2
พระพุทธศาสนา 1 ม.4-6
พระพุทธศาสนา 2 ม.4-6
พระพุทธศาสนา 3 ม.4-6
พระพุทธศาสนา ม.1
พระพุทธศาสนา ม.2
พระพุทธศาสนา ม.3
ภูมิศาสตร์ ม.1
ภูมิศาสตร์ ม.2
ภูมิศาสตร์ ม.3
ภูมิศาสตร์ ม.4-6
เศรษฐศาสตร์ ม.1
เศรษฐศาสตร์ ม.2
เศรษฐศาสตร์ ม.3
เศรษฐศาสตร์ ม.4-6
สังคมศึกษาฯ ม.1
สังคมศึกษาฯ ม.2
สังคมศึกษาฯ ม.3
หน้าที่พลเมืองฯ ม. 1
หน้าที่พลเมืองฯ ม. 2
หน้าที่พลเมืองฯ ม. 3
หน้าที่พลเมืองฯ ม.4-6 เล่ม 1
หน้าที่พลเมืองฯ ม.4-6 เล่ม 2
ข้อสอบสุขศึกษาฯ
 
พลศึกษา กระบี่ ม.1-3
พลศึกษา กรีฑา ม.1-3
พลศึกษา การออกกำลังกายฯ ม.1-3
พลศึกษา เทเบิลเทนนิส ม.1-3
พลศึกษา บาสเกตบอล ม.1-3
พลศึกษา ยิมนาสติก ม.1-3
พลศึกษา วอลเลย์บอล ม.1-3
สุขศึกษาและพลศึกษา 1 ม.4-6
สุขศึกษาและพลศึกษา 2 ม.4-6
สุขศึกษาและพลศึกษา 3 ม.4-6
สุขศึกษาและพลศึกษา ม.1
สุขศึกษาและพลศึกษา ม.2
สุขศึกษาและพลศึกษา ม.3