งานสำนักงาน
 
 
นางยุวลี ศรีบุญสุข
นางยุวลี ศรีบุญสุข
ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป


 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 
นางสาวปราณี โกวิวัฒน์

 
     
นายอานนท์  อภิปัญญานนท์

 
นายนราธร แว่นแก้ว

     
     
     
     

 

 

 

 

 

โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" © 2016
54 หมู่ 2 ถนนสุขาภิบาล 1 ตำบลบางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
โทร.0-2977-4214, 0-2581-1825 โทรสาร 0-2581-5571  email : pathumnun2011@gmail.com
webmaster : pathumnun2011@gmail.com