หัวหน้างานฝ่ายบริหารทั่วไป
 
 
นางยุวลี ศรีบุญสุข
นางยุวลี ศรีบุญสุข
ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 
นางสุภาพร นาคสืบมี
นางสุภาภรณ์ มากสืบมี
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 
     
นางสาวปราณี โกวิวัฒน์
หัวหน้างานแผนงานและประเมินผล


นางสาวกาญจนา ฐิติพีรวัฒน์
หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา


นายปรัชญา  ปรางค์ชัยภูมิ
หัวหน้างานโรงเรียนและชุมชน


     
นายเดโช โรจนพุทธิ
นายเดโช  โรจนพุทธิ
หัวหน้างานอาคารสถานที่


นางปิยะนาถ ศิลปวงศ์
หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน


นางสาวนงค์นภัส อัครทรัพย์อนัน
หัวหน้างานโภชนาการ


     
นางสุรีรัตน์ คำผาสุข
นางสุรีรัตน์ คำผาสุข
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์


นางยุวลี ศรีบุญสุข
นางยุวลี ศรีบุญสุข
หัวหน้างานยานพาหนะ


นางสาววิไลลักษณ์ ช้างโต
นางสาววิไลลักษณ์ ช้างโต
หัวหน้างานสารสนเทศ


     
 
นายสมชาย   บุญทอง
หัวหน้านักการภารโรง
 

 

 

 

 

 

โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" © 2016
54 หมู่ 2 ถนนสุขาภิบาล 1 ตำบลบางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
โทร.0-2977-4214, 0-2581-1825 โทรสาร 0-2581-5571  email : pathumnun2011@gmail.com
webmaster : pathumnun2011@gmail.com