งานโรงเรียนและชุมชน
 
 
นายปรัชญา  ปรางค์ชัยภูมิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
นายปรีชา สาวิกัลป์

 
นายอนุชา มาคะวงค์

     
     
     
     

 

 

 

 

โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" © 2016
54 หมู่ 2 ถนนสุขาภิบาล 1 ตำบลบางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
โทร.0-2977-4214, 0-2581-1825 โทรสาร 0-2581-5571  email : pathumnun2011@gmail.com
webmaster : pathumnun2011@gmail.com