งานอาคารสถานที่
 
 
นายเดโช โรจนพุทธิ
นายเดโช  โรจนพุทธ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     
     
นางสุภาพร นาคสืบมี
นางสุภาภรณ์ มากสืบมี

นางสาวกาญจนา ฐิติพีรวัฒน์

นายอานนท์  อภิปัญญานนท์

     
นางนฤชล บุษบา
นางนฤชล ชัยจิต

 
นายนราธร แว่นแก้ว

     
นางสมหมาย   บุญทอง
นางพนิดา   เกษสร้อย
นางสมจิต   ชาวนา
     
นายเสน่ห์   คนไทย
นายธนกร   เกื้อกูล
นายสมชาย   บุญทอง
     
 
นายปรีชา   ตะเริงกุล
 

 

 

 

 

โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" © 2016
54 หมู่ 2 ถนนสุขาภิบาล 1 ตำบลบางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
โทร.0-2977-4214, 0-2581-1825 โทรสาร 0-2581-5571  email : pathumnun2011@gmail.com
webmaster : pathumnun2011@gmail.com