บุคลากรงานแนะแนว
 
 
นางวิไลลักษณ์ มะโนแสน
หัวหน้างานแนะแนว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
นางเบญจมาศ บุณยะกาญจน
งานแนะแนวและการศึกษาต่อ 
นางรื่นฤดี ทันมัง
งานแนะแนวและอาชีพ 
นางวิไลลักษณ์ ช้างโต
งานแนะแนว(กยศ.) 
   
นางวันวิสาข์ สมญาติ
งานแนะแนวและการศึกษารายกรณี


นางสาวกนกวรรณ แดงศรีธรรม 
งานแนะแนวและทุนการศึกษา 


 
     

 

 

 

 

 

โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" © 2010
54 หมู่ 2 ถนนสุขาภิบาล 1 ตำบลบางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
โทร.0-2977-4214, 0-2581-1825 โทรสาร 0-2581-5571  email :pathumnun@pathumnun.ac.th
webmaster : pathumnun2011@gmail.com