โรงเรียนในเขตสหวิทยาเขตสัตตบงกช รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2561 โดยสพม.4

Thumbnail Image Table
นิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา (1).jpg
21/3/2562 11:32:39
Size (KB)  :  86 KB
นิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา (2).jpg
21/3/2562 11:33:49
Size (KB)  :  116 KB
นิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา (3).jpg
21/3/2562 11:34:10
Size (KB)  :  77 KB
นิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา (4).jpg
21/3/2562 11:33:31
Size (KB)  :  67 KB
นิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา (5).jpg
21/3/2562 11:34:14
Size (KB)  :  75 KB
นิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา (6).jpg
21/3/2562 11:34:48
Size (KB)  :  71 KB
นิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา (7).jpg
21/3/2562 11:10:35
Size (KB)  :  817 KB
นิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา (8).jpg
21/3/2562 11:10:33
Size (KB)  :  813 KB
นิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา (9).jpg
21/3/2562 11:10:31
Size (KB)  :  586 KB
นิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา (10).jpg
21/3/2562 11:10:30
Size (KB)  :  697 KB
นิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา (11).jpg
21/3/2562 11:10:30
Size (KB)  :  662 KB
นิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา (12).jpg
21/3/2562 11:10:29
Size (KB)  :  737 KB
นิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา (13).jpg
21/3/2562 11:10:28
Size (KB)  :  773 KB
นิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา (14).jpg
21/3/2562 11:10:27
Size (KB)  :  677 KB
นิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา (15).jpg
21/3/2562 11:10:25
Size (KB)  :  631 KB
นิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา (16).jpg
21/3/2562 11:32:58
Size (KB)  :  71 KB
Pages:     1