0

โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ได้รางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2556

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563

ใบสมัคร ชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ใบสมัคร ชั้น ม.1 ห้องเรียนปกติทั่วไป
ใบสมัคร ชั้น ม.4 ห้องเรียน วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ใบสมัคร ชั้น ม.4 ห้องเรียน คณิตศาสตร์และอังกฤษ
ใบสมัคร ชั้น ม.4
ห้องเรียนทั่วไป
ใบสมัคร นักเรียนเข้าระหว่างปี ม.2,ม.3
,ม.5,ม.6

เอกสาร รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
ประจำปี 2561 [ดาว์นโหลด]

24 มี.ค.63 >>ประกาศราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
10 มี.ค.63 >>เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
10 มี.ค. 63 >>รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นม.4 ประเภทนักเรียนชั้นม.3โรงเรียนเดิม
10 มี.ค. 63 >>รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นม.1ประเภทห้องเรียนพิเศษ วิทย์ฯ-คณิตฯ
9 มี.ค.63 >>จัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ระดับสถานศึกษา
4 ก.พ. 63 >>ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
27 ม.ค. 63 >>ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563
27 ม.ค. 63 >>ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
24 ธ.ค.62 >>ประกาศราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน45ชุด
19 ธ.ค. 62 >>ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิตของโรงเรียน
3 ธ.ค. 62 >>เอกสารประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต ด้วยวธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
3 ธ.ค. 62 >>ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต ด้วยวธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
22 พ.ย. 62 >>หนังสือชี้แจ้งเสนอและวิจารณ์ของสาธารณะชน โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิตของโรงเรียน
18 พ.ย. 62 >>ประกาศร่างโรงเรียนประกวดจัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
18 พ.ย. 62 >>ประกาศโรงเรียนประกวดจัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
29 ต.ค. 62 >>ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
25 ต.ค. 62 >>ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างวิชาเอกสังคมศึกษา
25 ต.ค. 62 >>ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างวิชาเอกวิทยาศาสตร์
19 ต.ค. 62 >>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างวิชาเอกสังคมศึกษา
17 ต.ค. 62 >>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างวิชาเอกวิทยาศาสตร์
11 ต.ค. 62 >>ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างวิชาเอกสังคม จำนวน 1 อัตรา
9 ต.ค. 62 >>ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างวิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
9 ต.ค. 62 >>ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นแม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา
1 ต.ค. 62 >>เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
14 ส.ค. 62 >>ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
14 ส.ค. 62 >>ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
18 ก.ค.62 >>ประกาศ เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
24 ก.ค. แบบฟอร์ม ปพ.5 (เฉพาะ 5 กลุ่มสาระฯหลัก ม.1,ม.2)
21 ก.ค. >> ไฟล์ ปพ.5 คลิก
12 ก.ค. แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน
6 ก.ค. ผลการรับรองหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูของสพฐ.
7 มี.ค. >>ตัวอย่างโครงสร้างรายวิชา (Course Syllabus)
17 มี.ค. >>แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงานของคร(doc)
16 มี.ค. >แนวทางการวิเคราะห์การจัดทำโครงการ/งาน/กิจกรรมตามแผนกลยุทธ์โรงเรียน (doc)
7 มี.ค. >>คู่มือการดำเนินงานคัดกรองนักเรียนยากจน
6 มี.ค. >สมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(doc)
3 มี.ค. >>แบบประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการ  (doc)
ฝ่ายวิชาการ >>แผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้<<
ฝ่ายวิชาการ ประกาศแจ้งนักเรียนแก้ผลการเรียน 0, ร, มส
ฝ่ายวิชาการ >> ประกาศผลการรับรายงานตัวนักเรียนใหม่
วันที่ 17-20 ธันวาคม 2562
กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ณ ค่ายอู่ทองศักดิ์ทอง จ.สุพรรณบุรี
>> คลิก <<
วันที่ 17 ธันวาคม 2562
ภาพกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ Open House 2019
>> คลิก <<

วันที่ 14 ธันวาคม 2562
ภาพกิจกรรมคืนสู่เหย้า ชาวนันทมุนี
>> คลิก <<

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
ภาพกิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ
>> คลิก <<

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
ภาพกิจกรรมมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม
>> คลิก <<

วันที่ 17 ตุลาคม 2562
ภาพกิจกรรมพิธีรับตราตั้ง เจ้าอาวาสวัดบางหลวง ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอเมืองปทุมธานี
>> คลิก <<
วันที่ 12 ตุลาคม 2562
ภาพกิจกรรมศึกษาดูงานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ฝ่ายบริหารทั่วไป
>> คลิก <<
วันที่ 28 กันยายน 2562
ภาพกิจกรรม ด้วยรักจากใจ สายใยผูกพัน งานเกษียณอายุราชการครูถมรัตน์ ตั้นเส้ง
>> คลิก <<
วันที่ 10 กันยายน 2562
ภาพกิจกรรม มอบเกียรติบัตรการแข่งขันสัปดาห์ห้องสมุด
>> คลิก <<
วันที่ 19-23 สิงหาคม 2562
ภาพกิจกรรมงานสัปดาห์ห้องสมุด
>> คลิก <<
วันที่ 9 สิงหาคม 2562
ภาพกิจกรรม 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ
>> คลิก <<
วันที่ 9 สิงหาคม 2562
ภาพกิจกรรมทำบุญตักบาตร วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระพันปีหลวง
>> คลิก <<

วันที่ 4 สิงหาคม 2562
ภาพกิจกรรมนักเรียนทำงานจิตอาสาช่วยงาน โรงพยาบาลปทุมธานี
>> คลิก <<

วันที่ 3 สิงหาคม 2562
ภาพกิจกรรมค่ายประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการการศึกษา 2562
>> คลิก <<
วันที่ 2 สิงหาคม 2562
ภาพกิจกรรมจิตอาสา เยี่ยมผู้ป่วย
>> คลิก <<

วันที่ 4 มิถุนายน 2562
ภาพกิจกรรมการนิเทศงานเรียนรวม ประจำปีการศึกษา 2562
>> คลิก <<
วันที่ 2 มิถุนายน 2562
ภาพกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2562
>> คลิก <<


โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
54 หมู่ 2 ถนนสุขาภิบาล 1 ตำบลบางหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร.0-2977-4214, 0-2581-1825 โทรสาร 0-2581-5571 email : pathumnun2011@gmail.com (เก่า)
email : admin@pathumnun.ac.th (ใหม่ )
webmaster : admin@pathumnun.ac.th