SAR โรงเรียน ปีการศึกษา2563
20 ธ.ค 64 รายชื่อนักเรียนม.1 - ม.6
 ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2564
1 ต.ค 64 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
8 ต.ค 64 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
8 ต.ค 64 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านแม่บ้าน
24 ธ.ค 64 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
20 ก.ย 64 ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน
28 ก.ย 64 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา