SAR โรงเรียน ปีการศึกษา2563
7 ก.ย. 64 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านครูอัตราจ้างครูชาวต่างชาติ
18 ก.ย. 64 แบบสำรวจความประสงค์รับวัคซีน โควิด-19 “Pfizer” (ตามความสมัครใจ)ให้กับนักเรียน อายุ 12-18 ปี
8 มิ.ย. 64 ประกวดราคาเช่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม อุปกรณ์ สำหรับการเรียนการสอนจำนวน ๔๒ ชุด
6 ก.ย.64 ประกาศจัดการจัดซื้อจัดจ้าง
9 ก.ย.64 ประกาศจัดการจัดซื้อจัดจ้าง
16 ก.ย.64 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์