0

โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ได้รางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2556

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มประกาศรายชื่อนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
รายชื่อนักเรียน ชั้นม.1 รายชื่อนักเรียน ชั้นม.2
รายชื่อนักเรียน ชั้นม.3 รายชื่อนักเรียน ชั้นม.4
รายชื่อนักเรียน ชั้นม.5 รายชื่อนักเรียน ชั้นม.6
เอกสาร รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
ประจำปี 2561 [ดาว์นโหลด]

19 เม.ย.62 >>ประกาศผู้ชนะเสนอราคา การจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปี 2562
5 เม.ย.62 >>ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปี 2562
13 ก.พ.62 >>ประกาศจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนปีการศึกษา 2562 ระดับสถานศึกษา
11 ก.พ.62 >>ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
11 ก.พ.62 >>ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
2 ม.ค.62 >>ประกาศโรงเรียน ราคากลาง(อ้างอิง) การจ้างเหมารถยนต(บัส)์โดยสาร
29 พ.ย.61 >>ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นคอนกรีตลานอเนกประสงค
19 พ.ย. 61 >>เอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นคอนกรีตลานอเนกประสงค์
19 พ.ย. 61 >>ประกาศราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นคอนกรีตลานอเนกประสงค์
6 พ.ย.61 >>ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
30 พ.ค.61 >>ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง
4 พ.ค. 61 >>ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อเก้าอี้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
27 เม.ย.61 >>แนวทางการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงการ ประจำปีงบประมาณ 2561
25 เม.ย.61 >>ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 ม.4 และ เข้าระหว่างปี ประจำปีการศึกษา 2561
24 ก.ค.60 แบบฟอร์ม ปพ.5 (เฉพาะ 5 กลุ่มสาระฯหลัก ม.1,ม.2) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
21 ก.ค. 60 >> ไฟล์ ปพ.5 ภาคเรียนที่ 1/2560 คลิก
12 ก.ค.60 แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน
6 ก.ค.60 ผลการรับรองหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูของสพฐ.
7 มี.ค.60 >>ตัวอย่างโครงสร้างรายวิชา (Course Syllabus) ปีการศึกษา 60
17 มี.ค. 60 >>แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงานของคร(doc)
16 มี.ค. 60 >แนวทางการวิเคราะห์การจัดทำโครงการ/งาน/กิจกรรมตามแผนกลยุทธ์โรงเรียน (doc)
7 มี.ค.60 >>คู่มือการดำเนินงานคัดกรองนักเรียนยากจน พ.ค. 2560
6 มี.ค. 60 >สมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(doc)
3 มี.ค. 60 >>แบบประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการ  ประจำปี 2559 (doc)
ฝ่ายวิชาการ >>แผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้<<
ฝ่ายวิชาการ ประกาศแจ้งนักเรียนแก้ผลการเรียน 0, ร, มส ภายในวันที่ 2-10 มิ.ย.58
ฝ่ายวิชาการ >> ประกาศผลการรับรายงานตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558 <<
 
วันที่ 4 มิถุนายน 2562
ภาพกิจกรรมการนิเทศงานเรียนรวม ประจำปีการศึกษา 2562
>> คลิก <<
วันที่ 2 มิถุนายน 2562
ภาพกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2562
>> คลิก <<
วันที่ 2 มิถุนายน 2562
ภาพกิจกรรม วันเพื่อลูกรัก การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
>> คลิก <<
วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
ภาพกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
>> คลิก <<
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562
ภาพกิจกรรมการเวียนเทียนวันวิสาขบูชา ณ วัดบางหลวง ต.บางหลวง อ.เมือง จ.ปทุมธานี
>> คลิก <<
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562
ภาพกิจกรรมกล่าวต้อนรับและมอบดอกไม้คุณครูบรรจุใหม่
>> คลิก <<
วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
ภาพกิจกรรมวันปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับชั้นม.1,ม.4 และระหว่างปี ประจำปีการศึกษา 2562
>> คลิก <<
วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2562
ภาพกิจกรรมอบรม Robot and Smartfarm การสร้างทักษะอาชีพใหม่
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<

วันที่ 9 เมษายน 2562
ภาพกิจกรรมวันมอบตัวนักเรียนใหม่ ระดับชั้นม.4 ปีการศึกษา 2562
ณ หอประชุม โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<

วันที่ 2 เมษายน 2562
ภาพกิจกรรมโครงการ บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดบางหลวง ต.บางหลวง อ.เมือง จ.ปทุมธานี
>> คลิก <<
วันที่ 28-29 มีนาคม 2562
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้แบบ Active Leaning ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูนูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี
>> คลิก <<
วันที่ 20 มีนาคม 2562
ภาพกิจกรรมแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นม.6
ที่ได้ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561
>> คลิก <<

วันที่ 11 มีนาคม 2562
ภาพกิจกรรมการแสดงความยินดีกับผอ.ประยูร ยศพงศ์
ได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ) ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
>> คลิก <<

วันที่ 8 มีนาคม 2562
ภาพกิจกรรมการแสดงความยินดีกับผอ.ภัทวดี รอดวงษ์
ได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวัดบางเดื่อ ต.บางหลวง อ.เมือง จ.ปทุมธานี
>> คลิก <<
วันที่ 5 มีนาคม 2562
ภาพกิจกรรมการแสดงความยินดีกับผอ.ปรารถนา ปวงนิยม ได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ (ปทุมธรรมโชติ)
>> คลิก <<
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
ภาพกิจกรรมการให้ความรู้เนื่องในวันมาฆบูชา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
>> คลิก <<
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
ภาพกิจกรรมการต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ นายวิสูตร คำนวนศักดิ์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" ด้วยความยินดียิ่ง
>> คลิก <<
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
ภาพกิจกรรมการต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ นายวิสูตร คำนวนศักดิ์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" ด้วยความยินดียิ่ง
>> คลิก <<
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
ภาพกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
>> คลิก <<

วันที่ 24 มกราคม 2562
ภาพกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ณ หอประชุม โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<

วันที่ 14-16 มกราคม 2562
ภาพกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ณ ค่ายนวภพ1 อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
>> คลิก <<
วันที่ 4 มกราคม 2562
ภาพกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ระดับชั้นม.4-6 โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<

วันที่ 20 ธันวาคม 2561
ภาพกิจกรรมพิธีมอบทุนการศึกษา โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
ภาพกิจกรรมพิธีมอบรถเข็นคนพิการ โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ เครือข่ายการศึกษาไร้พรมแดน ไทย-ลาว-ญี่ปุ่น
>> คลิก <<
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561
ภาพกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561
>> คลิก <<

วันที่ 8-9 กันยายน 2561
ภาพกิจกรรมการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานของประเทศ
>> คลิก <<

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
ภาพกิจกรรมการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
 >> คลิก <<
วันที่ 10-12 มกราคม 2561
ภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน นันท์เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2560
 >> คลิก <<
วันที่ 9 มกราคม 2560
การแข่งขันประกอบอาหารประยุกต์จากวัตถุดิบในท้องถิ่น
 >> คลิก <<
วันที่ 22 ธันวาคม 2560
ภาพกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2560
 >> คลิก <<
วันที่ 20 ธันวาคม 2560
ภาพกิจกรรมการทัศนศึกษาเที่ยวชมพระเมรุมาศ ณ ท้องสนามหลวง จ.กรุงเทพมหานคร
 >> คลิก <<
วันที่ 19 ธันวาคม 2560
การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560
>> คลิก <<

วันที่ 12 ธันวาคม 2560
ภาพกิจกรรมมอบเหรียญรางวัลและเกียรติบัตรให้นักกีฬาฟุตบอลชาย
 >> คลิก <<

วันที่ 9 ธันวาคม 2560
ภาพกิจกรรมการจัดงาน "85 ปี คืนสู่เหย้า ชาวนันทมุนีบำรุง"
 >> คลิก <<
วันที่ 6 ธันวาคม 2560
ภาพกิจกรรมสมทบทุนเข้าร่วมโครงการก้าวคนละก้าว เพื่อช่วยเหลือ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ
 >> คลิก <<


โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
54 หมู่ 2 ถนนสุขาภิบาล 1 ตำบลบางหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร.0-2977-4214, 0-2581-1825 โทรสาร 0-2581-5571 email : pathumnun2011@gmail.com (เก่า)
email : admin@pathumnun.ac.th (ใหม่ )
webmaster : admin@pathumnun.ac.th