>> หน้าแรก <<


รับรายงานตัวนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2558
วันที่ 6 เมษายน 2558
เลขสมัคร (2001 - 2005/3001 - 3002/5001 - 5002

ที่
เลขสมัคร
ชื่อ - สกุล
เลขประจำตัวประชาชน
หมายเหตุ
1
2001
เด็กชายเมธัส  ขันตี
1129901655771
ม.2
2
2002
เด็กชายธีรภัทร์  นาวีเจริญ
1229900933750
ม.2
3
2003
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  เงินสด
1130100065969
ม.2
4
2004
เด็กหญิงสิริยากร ซื่อสัตย์
1401701238751
ม.2
5
2005
เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทวะโร
1449400002097
ม.2
6
2006
เด็กหญิงทัศนีย์  แสงคำ
1270200014974
ม.2
7
3001
นางสาวอินทิพร กาบัว
1559900379881
ม.3
8
3002
เด็กหญิงศุภาพรรณ  เจริญศรี
1310900177620
ม.3
9
5001
นางสาวกชกรณ์  ประเสริฐ
1129700146941
ม.5 (คณิต-วิทย์)
9
5002
นายวรวิทย์  กาญจนเสถียร
1749900625881
ม.5 (คณิต-วิทย์)