>> หน้าแรก <<

รับรายงานตัวนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2558
วันที่ 6 เมษายน 2558
เลขสมัคร (4017 - 4034)

รับรายงานตัวนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2558
วันที่ 6 เมษายน 2558
เลขสมัคร (4035 - 4053)

ที่
เลขสมัคร
ชื่อ - สกุล
เลขประจำตัวประชาชน
หมายเหตุ
1
4017
นางสาวอรญา  โสภาวาง 1400600194757
คณิต-วิทย์
2
4018
นายปิยพงค์   กุดั่น 1409901619364
ทั่วไป
3
4019
นายณัฐวัฒน์  จันสายออ 1139900289738
คณิต-วิทย์
4
4020
นางสาวมุกครินทร์   บุญเคลือบ 1139900301622
คณิต-วิทย์
5
4021
นายชัยณรงค์   ตรงต่อกิจ 1129700186986
ทั่วไป
6
4022
นายภาราดร   เหมือนจิตต์ 1160100635927
ทั่วไป
7
4023
นายณัฐพงษศ์  ศิริรส 1139900307108
ทั่วไป
8
4024
นายธนพล  แสงสี 1471300096203
คณิต-วิทย์
9
4025
นายอดิรุต  พยุงวงษ์ 1610100138414
คณิต-วิทย์
10
4026
นางสาวปณิดา  ดวงจันทร์ 1139900315470
คณิต-วิทย์
11
4027
นางสาวมัสยา  ธนะภูมิชัย 1420301173286
ทั่วไป
12
4028
นายธนากร  รื่นฤดี 1129900564259
ทั่วไป
13
4029
นางสาวปัณณรัตน์  ไชยบุศราพัฒน์ 1139900308333
คฺณิต-อังกฤษ
14
4030
นางสาวรามาวดี สามัคคี 1139900287646
ทั่วไป
15
4031
นางสาวณัฐริกา วัฒนสินไพศาล 1104300188774
คณิต-วิทย์
16
4032
นางสาวรัชนีกร ทองอ้ม 1129700185823
ทั่วไป
17
4033
นางสาวจุฬามณี  ทำทอง 1129700187915
ภาษาจีน
18
4034
นางสาวณัฐริกา  จันทร์ประโคน 1129700181631
คณิต-วิทย์
ที่
เลขสมัคร
ชื่อ - สกุล
เลขประจำตัวประชาชน
หมายเหตุ
1
4035
นางสาวศุภนันท์  สืบค้า 1100201454413
ทั่วไป
2
4036
นางสาวเสาวลักษณ์  โพธิ์หลักทรัพย์ 1100201517369
ทั่วไป
3
4037
นายภาคิม  ตุนอก 1129700184126
ทั่วไป
4
4038
นายปาฏิโมกข์  จิตละมุน 1129700148967
ทั่วไป
5
4039
นางสาวจิรวรรณ  เกิดพงษ์ 1129700194245
คณิต-วิทย์
6
4040
นายธนวิทย์  จิตมะ 1600100806042
ทั่วไป
7
4041
นายชัยพร  พานทอง 1129700185980
ทั่วไป
8
4042
นางสาวณัฐการ  เทียนเงิน 2250100037792
คณิต-วิทย์
9
4043
นางสาวกิตติญา  รุ่งสว่าง 1129700192803
ทั่วไป
10
4044
นายพลาธิป  พิศเพ็ง 1409901766472
คณิต-วิทย์
11
4045
นายดนัสวิน  รัดที 1103702842192
คณิต-วิทย์
12
4046
นางสาวปราณีตรศิลป์  คล้ายสอน 1129900542514
ทั่วไป
13
4047
นางสาววรางคณา  ศรีตะโกเศศ 1139900291333
คณิต-วิทย์
14
4048
นายจตุภัทร  ยศธะสาร 1139900268617
ภาษาจีน
15
4049
นางสาววันทนา  เย็นสบาย 1139900311229
คณิต-วิทย์
16
4050
นายพีระวัฒน์  เพียรเก็บ 1139900318045
ทั่วไป
17
4051
นางสาววิลาสินี  เจริญ 2129701028037
ภาษาจีน
18
4052
นางสาวลลิตา  อุ่นแก้ว 1660200091584
คณิต-วิทย์