คณะกรรมการที่ปรึกษา
 
 
นายชาลี วัฒนเขจร
ประธานกรรมการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
นางสมร เจนคุณาวัฒน์
กรรมการ


นางยุวลี ศรีบุญสุข
กรรมการ

นายโกวิทย์ บุณยะกาญจน์
กรรมการ

     
นางชะเอม จันทร์ลอย
กรรมการ


นางนันทพร บุญแก้ว
กรรมการและเลขานุการ

นางสาวกรรณิกา โกสันเทียะ
กรรมการและรองเลขานุการ

     
     
     

 

 

 

 

 

โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" © 2010
54 หมู่ 2 ถนนสุขาภิบาล 1 ตำบลบางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
โทร.0-2977-4214, 0-2581-1825 โทรสาร 0-2581-5571  email :pathumnun@pathumnun.ac.th
webmaster : pathumnun2011@gmail.com