แผนผังบริเวณโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"

 

Ἱѧç¹