บุคลากรฝ่ายวิชาการ
 
 
นางภัทวดี รอดวงษ์ 
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 
นายโกวิทย์ บุญยะกาญจน
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 
     
นายปิยะพงษ์ เลอวงค์รัตน์
หัวหน้างานทะเบียน


นายอนุศาสน์ จันทร์พิษ 
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล


นางสาวจันทร์จิรา แซ่ลิ้ม
หัวหน้างานธุรการและแผนงานวิชาการ


     
นางสาวอรอุมา สิงห์สวัสดิ์ 
หัวหน้างานประกันคุณภาพภายในางสาวนงค์นภัส อัครทรัพย์อนัน
งาน ICT ฝ่ายวิชาการ

นางปราณี  ผลมะตาด
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่

     
     
     

 

 

 

 

 

โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" © 2010
54 หมู่ 2 ถนนสุขาภิบาล 1 ตำบลบางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
โทร.0-2977-4214, 0-2581-1825 โทรสาร 0-2581-5571  email :pathumnun@pathumnun.ac.th
webmaster : pathumnun2011@gmail.com