งานแนะแนว
 
 
นางวิไลลักษณ์ มะโนแสน
หัวหน้างานงานแนะแนว
ประธานกรรมการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
นางปรารถนา ปวงนิยม
หัวหน้างานนิเทศและบริการการศึกษา
กรรมการ


 
นางเบ็ญจมาศ บุณยะกาญจน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กรรมการ


     
นางรื่นฤดี ทันมัง
หัวหน้างานห้องสมุด
กรรมการ


 
นางสาววิไลลักษณ์ ช้างโต
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กรรมการและเลขานุการ


     
นางวันวิสาข์ สมญาติ
งานแนะแนวและการศึกษารายกรณี
กรรมการ


 
นางสาวกนกวรรณ แดงศรีธรรม 
งานแนะแนวและทุนการศึกษา 
กรรมการ


 

 

 

 

โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" © 2010
54 หมู่ 2 ถนนสุขาภิบาล 1 ตำบลบางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
โทร.0-2977-4214, 0-2581-1825 โทรสาร 0-2581-5571  email :pathumnun@pathumnun.ac.th
webmaster : pathumnun2011@gmail.com