งานระบบประกันคุณภาพภายใน
 
 
นางสาวอรอุมา สิงห์สวัสดิ์
หัวหน้างานประกันคุณภาพภายใน
ประธานกรรมการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
นางสาวจันทร์จิรา แซ่ลิ้ม
หัวหน้างานธุรการและแผนงานวิชาการ
กรรมการ


 
นายสำราญ คงถวิลวงศ์ 
หัวหน้างานหลักสูตรและการสอน

กรรมการ


     
นางสาวจิรนาช อึ้งเสถียรพินิจ
หัวหน้างานทะเบียน
กรรมการ

 
นางวิไลลักษณ์ มะโนแสน
หัวหน้างานแนะแนว
กรรมการ


     
นางรื่นฤดี ทันมัง
หัวหน้างานห้องสมุด
กรรมการ


 
นางสุภาภรณ์ มากสืบมี
หัวหน้างานเรียนร่วม
กรรมการ


     
นางปรารถนา ปวงนิยม
หัวหน้างานนิเทศและบริการการศึกษา
กรรมการ


 
นายอนุศาสน์ จันทร์พิษ
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
กรรมการ

     
นางสาววิไลลักษณ์ ช้างโต
หัวหน้างานวิจัยและพัฒนาการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ


 
 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" © 2010
54 หมู่ 2 ถนนสุขาภิบาล 1 ตำบลบางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
โทร.0-2977-4214, 0-2581-1825 โทรสาร 0-2581-5571  email :pathumnun@pathumnun.ac.th
webmaster : pathumnun2011@gmail.com