งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 
 
นางสาววิไลลักษณ์ ช้างโต
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ประธานกรรมการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

หัวหน้ากิจกรรมเนตรนารี ม.1
กรรมการ


 
นางชะเอม จันทร์ลอย
หัวหน้ากิจกรรมเนตรนารี ม.2

กรรมการ


     
นางนันทพร บุญแก้ว
หัวหน้ากิจกรรมเนตรนารี ม.3

กรรมการ

 
นางสุทธิณี ประสพทรัพย์
หัวหน้ากิจกรรมยุวกาชาด
กรรมการ


     
นายประยูร ยศพงษ์
หัวหน้ากิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
กรรมการ


 
นายธวัชชัย พวกดี
หัวหน้ากิจกรรมชุมนุม
กรรมการ


     
นางภาวดี แก้วเหลา
หัวหน้ากิจกรรมสาธารณประโยชน์
กรรมการ


 
นางสาวปราณี โกวิวัฒน์
หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ ม.1

กรรมการ

     
 

หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ ม.3
กรรมการและเลขานุการ


 
นายอนุศาสน์ จันทร์พิษ
หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ ม.2
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" © 2010
54 หมู่ 2 ถนนสุขาภิบาล 1 ตำบลบางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
โทร.0-2977-4214, 0-2581-1825 โทรสาร 0-2581-5571  email :pathumnun@pathumnun.ac.th
webmaster : pathumnun2011@gmail.com