งานการเรียนร่วม
 
 
นางสุภาภรณ์ มากสืบมี
หัวหน้างานเรียนร่วม
ประธานกรรมการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
นางเบ็ญจมาศ บุณยะกาญจน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กรรมการ


 
นางสุรีรัตน์ คำผาสุข 
ครูชำนาญการ

กรรมการ


     
นางสาวจิรนาช อึ้งเสถียรพินิจ
หัวหน้างานทะเบียน
กรรมการ

 
นางสาวปราณี โกวิวัฒน์
หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ ม.1

กรรมการ

     
นางสาวทรรศนีย์   นิลฉ่ำ
ครูธุรการ/ครูอัตราจ้าง
กรรมการ


 
นางยุวลี ศรีบุญสุข
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
กรรมการและเลขานุการ


     
 
นางปิยะนาถ ศิลปวงศ์
ครู
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


 
     
     


โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" © 2010
54 หมู่ 2 ถนนสุขาภิบาล 1 ตำบลบางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
โทร.0-2977-4214, 0-2581-1825 โทรสาร 0-2581-5571  email :pathumnun@pathumnun.ac.th
webmaster : pathumnun2011@gmail.com