งานนิเทศและบริการทางการศึกษา
 
 
นางปรารถนา ปวงนิยม
หัวหน้างานนิเทศและบริการการศึกษา ประธานกรรมการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
นางเบ็ญจมาศ บุณยะกาญจน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กรรมการ


 
นางสาวนันทพร บุญแก้ว
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
กรรมการ

     
นายอนุชา มาคะวงค์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ
กรรมการ


 
นางวิไลลักษณ์ มะโนแสน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะ
กรรมการ


     
นายชลธี จันทะยานี
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ
กรรมการ


 
นางภาวดี แก้วเหลา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา
กรรมการและเลขานุการ


     
 
นางสาวกาญจนา ฐิติพีรวัฒน์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 
     
     


โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" © 2010
54 หมู่ 2 ถนนสุขาภิบาล 1 ตำบลบางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
โทร.0-2977-4214, 0-2581-1825 โทรสาร 0-2581-5571  email :pathumnun@pathumnun.ac.th
webmaster : pathumnun2011@gmail.com