งานหลักสูตรและการสอน
 
 
นายสำราญ คงถวิลวงศ์ 
หัวหน้างานหลักสูตรและการสอน
ประธานกรรมการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
นางเบ็ญจมาศ บุณยะกาญจน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กรรมการ


นางสาวนันทพร บุญแก้ว
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
กรรมการ

นางสาวกาญจนา ฐิติพีรวัฒน์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
กรรมการ

     
นางยุวลี ศรีบุญสุข
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
กรรมการ


นายอนุศาสน์ จันทร์พิษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
กรรมการ

นายโกวิทย์ บุญยะกาญจน
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร
กรรมการ

     
นางภาวดี แก้วเหลา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา
กรรมการ


 

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ
กรรมการ


นางวิไลลักษณ์ มะโนแสน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะ
กรรมการ


     
นางกาญจนา ปลื้มสำราญ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา
กรรมการ


นายอานนท์  อภิปัญญานนท์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ
กรรมการ


นางนฤชล ชัยจิต
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะ
กรรมการ


     
นายชลธี จันทะยานี
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ
กรรมการ


นางปรารถนา ปวงนิยม
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
กรรมการ


นางสาววิไลลักษณ์ ช้างโต
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กรรมการ


     
นางพิสมัย วงษ์ขันธ์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ
กรรมการ


นางสุทธิณี ประสพทรัพย์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
กรรมการและเลขานุการ


 
     
     

 

 

 

 

 

โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" © 2010
54 หมู่ 2 ถนนสุขาภิบาล 1 ตำบลบางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
โทร.0-2977-4214, 0-2581-1825 โทรสาร 0-2581-5571  email :pathumnun@pathumnun.ac.th
webmaster : pathumnun2011@gmail.com