งานวัดผลและประเมินผลการเรียน
 
 
นายอนุศาสน์ จันทร์พิษ
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
ประธานกรรมการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
นางสาวกรรณิกา โกสันเทียะ
วัดผลกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา
กรรมการ


 

วัดผลกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ
กรรมการ


นายปรัชญา  ปรางค์ชัยภูมิ
วัดผลกลุ่มสาระฯ ศิลปะ
กรรมการ


     
นางสาวถมรัตน์ ตั้นเส้ง
วัดผลกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ
กรรมการ


 

วัดผลกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
กรรมการ


นางสาวกาญจนา ฐิติพีรวัฒน์
วัดผลกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
กรรมการ


     
นางสาวอรอุมา สิงห์สวัสดิ์
หัวหน้างานประกันคุณภาพ
กรรมการและเลขานุการ


นางสาววิไลลักษณ์ ช้างโต
หัวหน้างานวิจัยและพัฒนาการศึกษา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


นางปราณี  ผลมะตาด
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่

     
     
     


โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" © 2010
54 หมู่ 2 ถนนสุขาภิบาล 1 ตำบลบางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
โทร.0-2977-4214, 0-2581-1825 โทรสาร 0-2581-5571  email :pathumnun@pathumnun.ac.th
webmaster : pathumnun2011@gmail.com