งานทะเบียนนักเรียน
 
 
นางสาวจิรนาช อึ้งเสถียรพินิจ
หัวหน้างานทะเบียน
ประธานกรรมการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
นายอนุศาสน์ จันทร์พิษ
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
กรรมการ

 
นางสาวจันทร์จิรา แซ่ลิ้ม
หัวหน้างานธุรการและแผนงานวิชาการ
กรรมการและเลขานุการ


     
 

กรรมการ


 
นางสาวอรอุมา สิงห์สวัสดิ์
หัวหน้างานประกันคุณภาพ
กรรมการและเลขานุการ


     
 
นางปราณี  ผลมะตาด
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่

 
     
     
     


โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" © 2010
54 หมู่ 2 ถนนสุขาภิบาล 1 ตำบลบางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
โทร.0-2977-4214, 0-2581-1825 โทรสาร 0-2581-5571  email :pathumnun@pathumnun.ac.th
webmaster : pathumnun2011@gmail.com