งานสื่อและแหล่งเรียนรู้
 
 
นายสำราญ คงถวิลวงศ์ 
หัวหน้างานสื่อและแหล่งเรียนรู้
ประธานกรรมการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
นางเบ็ญจมาศ บุณยะกาญจน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กรรมการ


นางสาวนันทพร บุญแก้ว
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
กรรมการ

นางสาวกาญจนา ฐิติพีรวัฒน์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
กรรมการ

     
นางภาวดี แก้วเหลา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา
กรรมการ


 

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ
กรรมการ


นางวิไลลักษณ์ มะโนแสน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะ
กรรมการ


     
นายชลธี จันทะยานี
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ
กรรมการ


นางปรารถนา ปวงนิยม
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
กรรมการ


นางสุภาภรณ์ มากสืบมี
หัวหน้างานเรียนร่วม
กรรมการ


     
 
นางสาวจันทร์จิรา แซ่ลิ้ม
หัวหน้างานธุรการและแผนงานวิชาการ
กรรมการและเลขานุการ


 
     


โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" © 2010
54 หมู่ 2 ถนนสุขาภิบาล 1 ตำบลบางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
โทร.0-2977-4214, 0-2581-1825 โทรสาร 0-2581-5571  email :pathumnun@pathumnun.ac.th
webmaster : pathumnun2011@gmail.com