งานสารสนเทศฝ่ายวิชาการ
 
 
นายโกวิทย์ บุญยะกาญจน
หัวหน้างานสารสนเทศ
ประธานกรรมการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
นางสาวจันทร์จิรา แซ่ลิ้ม
หัวหน้างานธุรการและแผนงานวิชาการ
กรรมการ


 
นายอนุศาสน์ จันทร์พิษ
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
กรรมการและเลขานุการ

     
 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


 
นางปราณี  ผลมะตาด
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่

     
     
     


โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" © 2010
54 หมู่ 2 ถนนสุขาภิบาล 1 ตำบลบางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
โทร.0-2977-4214, 0-2581-1825 โทรสาร 0-2581-5571  email :pathumnun@pathumnun.ac.th
webmaster : pathumnun2011@gmail.com