งานศูนย์ ICT
 
 
นางสาววิไลลักษณ์ ช้างโต
หัวหน้างานศูนย์ ICT
ประธานกรรมการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 
นางสาวนงค์นภัส อัครทรัพย์อนัน
งาน ICT ฝ่ายวิชาการ
 
     
     
     
     
 

 

 

 

 


โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" © 2010
54 หมู่ 2 ถนนสุขาภิบาล 1 ตำบลบางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
โทร.0-2977-4214, 0-2581-1825 โทรสาร 0-2581-5571  email :pathumnun@pathumnun.ac.th
webmaster : pathumnun2011@gmail.com