ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
 
นายชาลี วัฒนเขจร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
           
           
 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
           
           
   

นางภัทวดี รอดวงษ์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

   
           
           
 
นางสมร เกาะปินะ

นางสมร เจนคุณาวัฒน์
ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน

นางยุวลี ศรีบุญสุข

นางยุวลี ศรีบุญสุข
ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 
           
 
นางชะเอม จันทร์ลอย

นางชะเอม จันทร์ลอย
ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบุคลากรและงานธุรการ

นางนันทพร บุญแก้ว
ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายงบประมาณ

 

โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" © 2010
54 หมู่ 2 ถนนสุขาภิบาล 1 ตำบลบางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
โทร.0-2977-4214, 0-2581-1825 โทรสาร 0-2581-5571  email :pathumnun@pathumnun.ac.th
webmaster : pathumnun2011@gmail.com