โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
 
 
 
 
นางภาวดี แก้วเหลา
นางภาวดี แก้วเหลา
อันดับ คศ.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวกรรณิกา โกสันเทียะ
อันดับ คศ.1
 
นายนราธร แว่นแก้ว
อันดับ ครูผู้ช่วย
     
นายสมศักดิ์ อาดำ
อันดับ คศ.1
นางสาวรวีวรรณ บุญอนันต์
อันดับ ครูผู้ช่วย
นางสาวมนตรา แสนคำ
อันดับ ครูอัตราจ้าง
     

โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" © 2010
54 หมู่ 2 ถนนสุขาภิบาล 1 ตำบลบางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
โทร.0-2977-4214, 0-2581-1825 โทรสาร 0-2581-5571  email :pathumnun@pathumnun.ac.th
webmaster : pathumnun2011@gmail.com