งานธุรการและแผนงานวิชาการ
 
 
นางสาวจันทร์จิรา แซ่ลิ้ม 
หัวหน้างานธุรการและแผนงานวิชาการ
ประธานกรรมการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
นางสาววิไลลักษณ์ ช้างโต
หัวหน้างานวิจัยและพัฒนาการศึกษา
กรรมการ


นางสาวจิรนาช อึ้งเสถียรพินิจ
หัวหน้างานทะเบียน
กรรมการ

นายอนุศาสน์ จันทร์พิษ
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
กรรมการ

     
 

กรรมการและเลขานุการ

นางสาวนงค์นภัส อัครทรัพย์อนัน
งาน ICT ฝ่ายวิชาการ

นางปราณี  ผลมะตาด
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่

     
     
     

 

 

 

 

 

โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" © 2010
54 หมู่ 2 ถนนสุขาภิบาล 1 ตำบลบางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
โทร.0-2977-4214, 0-2581-1825 โทรสาร 0-2581-5571  email :pathumnun@pathumnun.ac.th
webmaster : pathumnun2011@gmail.com