งานห้องสมุด
 
 
นางรื่นฤดี ทันมัง
หัวหน้างานห้องสมุด
ประธานกรรมการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
นางสาวนันทพร บุญแก้ว
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
กรรมการ

 
นางสาวกาญจนา ฐิติพีรวัฒน์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
กรรมการ

     
นางภาวดี แก้วเหลา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา
กรรมการ


 
อานนท์ อภิปัญญานนท์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ
กรรมการ


     
นางวิไลลักษณ์ มะโนแสน
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะ
กรรมการ


 
นายชลธี จันทะยานี
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ
กรรมการ


     
นางปรารถนา ปวงนิยม
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
กรรมการ


 
นางเบ็ญจมาศ บุณยะกาญจน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กรรมการและเลขานุการ


     
 
นางสาวปราณี โกวิวัฒน์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ครู


 
     


โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" © 2010
54 หมู่ 2 ถนนสุขาภิบาล 1 ตำบลบางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
โทร.0-2977-4214, 0-2581-1825 โทรสาร 0-2581-5571  email :pathumnun@pathumnun.ac.th
webmaster : pathumnun2011@gmail.com