E-Learning >> ความรู้เรื่องการประกันภัย ประกันชีวิต เรื่องใกล้ตัว...

 

 

 

 

 

 

การประกันชีวิต เรื่องง่ายใกล้ตัวคุณ
การทำประกันชีวิต เป็นการออมอย่างมีวินัยที่ดูแลคุณได้ตลอดชีวิต

 การประกันชีวิต คืออะไร

          การประกันชีวิต คือ การที่บุคคลผู้หนึ่งเรียกว่า “ผู้เอาประกันภัย” ได้จ่ายเงินจำนวนหนึ่งเรียกว่า “เบี้ยประกันภัย” ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ให้กับบริษัทประกันชีวิต เพื่อซื้อความคุ้มครองการเสียชีวิตภายในเวลาที่กำหนด หรือมีอายุยืนยาวจนครบกำหนดตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์บริษัทประกัน จะจ่ายเงินจำนวนหนึ่งเรียกว่า
“จำนวนเงินเอาประกันภัย”
ให้แก่ ผู้รับประโยชน์หรือผู้เอาประกันภัยแล้วแต่กรณีทั้งนี้เงื่อนไขความคุ้มครอง
จะมีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับการ เลือกซื้อตามความเหมาะสม ของผู้เอาประกันภัยเป็นหลักเลือกให้ถูกใจ ใช้ให้ตรงความต้องการ

กรมธรรม์ประกันชีวิตมีพื้นฐานอยู่ 4 แบบ ประกอบด้วย

  1. แบบสะสมทรัพย์ คือ สัญญาประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัย ให้แก่ผู้เอาประกันหรือผู้รับประโยชน์ใน 2 เงื่อนไขด้วยกัน คือ เมื่อผู้เอาประกันภัย มีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญาหรือเมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตในระยะเวลาเอาประกันภัย
    ก่อนวันครบกำหนดสัญญา
  2. แบบตลอดชีพ คือ สัญญาประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยตลอดชีวิต
  3. แบบชั่วระยะเวลา คือ สัญญาประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายจำนวนเงิน                       เอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์ เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ในระยะเวลาเอาประกันภัย
  4. แบบบำนาญ คือ สัญญาประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินงวดอย่างสม่ำเสมอ                  ให้แก่ผู้เอาประกันภัยตลอดชีพ หรือโดยเริ่มตั้งแต่ผู้เอาประกันภัยตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ มีอายุครบตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์


ไฟล์ความรู้สำหรับดาวน์โหลด


 


 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
สมพ.4
54 หมู่ 2 ถนนสุขาภิบาล 1 ตำบลบางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
โทร.0-2977-4214, 0-2581-1825 โทรสาร 0-2581-5571  email :
pathumnun2011@gmail.com