E-Learning >> ความรู้เรื่องการประกันภัย ประกันชีวิต เรื่องใกล้ตัว...

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมการให้ความรู้เรื่องการประกันภัยในโรงเรียน
ประจำปีการศึกษา 2556

 

 

 


กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
สมพ.4
54 หมู่ 2 ถนนสุขาภิบาล 1 ตำบลบางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
โทร.0-2977-4214, 0-2581-1825 โทรสาร 0-2581-5571  email :
pathumnun2011@gmail.com