โรงเรียนปทุมธานี ”นันทมุนีบำรุง”

ไหว้สวย แต่งกายดี วจีไพเราะ  จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ ๒ ประจำภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๗เลขที่ ๕๔ หมู่ ๒ ตำบลบางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โทร. ๐๒ ๕๘๑-๑๘๒๕, โทรสาร ๐๒ ๕๘๑-๕๕๗๑


โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบำรุง” ได้มาพบกับท่านอีกครั้งหนึ่ง สำหรับในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ นี้ โรงเรียนของเรามีการพัฒนางานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนอย่างมากมาย ทั้งด้านการบริหารงาน ด้าน อาคารสถานที่ ด้านพัฒนาบุคลากร และด้านวิชาการซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของโรงเรียน เริ่มแรกด้านการบริหารงาน เมื่อโรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประจำ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ แล้ว ท่านผอ.วีระพงศ์ ประดิษฐ์ ได้พัฒนาหอประชุมโรงเรียนใหม่ ให้มีความสวยงาม ทันสมัย ในวงเงิน ๔ ล้าน และยังได้ห้องน้ำสวยหรู จากเงินงบประมาณที่เหลืออีก ล้านกว่า ๆ ขณะนี้หอประชุมได้ปรับปรุงเสร็จสิ้นลงเรียบร้อยแล้ว เมื่อมีหอประชุมที่สวยงามแล้ว ผอ.วีระพงค์ ประดิษฐ์ ยังเห็นความไม่สมบูรณ์ของหอประชุม จึงร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (พลโทลมูล คล้ายพุฒ) คณะกรรมการศิษย์เก่าฯ (คุณโกศล ผลลออ) คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ผู้ปกครอง คณะครู และบุคลากรของโรงเรียน จัดทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และปรับปรุงหอประชุมของโรงเรียน เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ ซึ่งได้ความเมตตาจาก พระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์ และ ส.ส.สุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล พลตำรวจโทคำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง และนายกฯชาญ พวงเพ็ชร์ เป็นประธานที่ปรึกษาอุปถัมภ์ฝ่ายฆราวาส ซึ่งในวันทอดผ้าป่า โรงเรียนได้นิมนต์พระครูโสภณพิทักษ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดโสภา-ราม คณะกรรมการที่ปรึกษาและอุปถัมภ์ฝ่ายสงฆ์ เป็นองค์พิจาณาผ้าป่า สำหรับเงินทอดผ้าป่าในครั้งนี้ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๐๔,๒๔๗.๒๕ บาท (แปดแสนสี่พันสองร้อยสี่สิบเจ็ดบาท ยี่สิบห้าสตางค์) โรงเรียนขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเป็นเจ้าภาพในการทอดผ้าป่าการศึกษา ขอบุญกุศลที่ท่านได้กระทำในครั้งนี้ โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว มีความสุข ความเจริญ มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ด้วยเทอญ... ....... และในขณะนี้ โรงเรียน ได้ดำเนินการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ติดตั้งในหอประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑๘ เครื่อง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๖๕,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นห้าพันบาท) สำหรับเงินส่วนที่เหลือโรงเรียนจะนำไปพัฒนาด้านการเรียนการสอนต่อไป ท่านใดมีความประสงค์จะขอใช้หอประชุมของโรงเรียนเพื่อจัดงานต่าง ๆ โรงเรียนยินดีให้บริการ...เชิญติดต่อได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไปของโรงเรียน
งานพัฒนาบุคลากรในปีนี้ ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย จากคุรุสภา ได้แก่ คุณครูยุวลี ศรีบุญสุข รับรางวัลครอบครัวครูดี , รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ได้แก่ ครูปรารถนา ปวงนิยม, ครูภาวดี แก้วเหลา, ครูนันทพร ดวงแก้ว, ครูวิไลลักษณ์ ช้างโต, ครูกัลยา เที่ยงแท้, ครูยุทธนา กองโค รางวัลหนึ่งแสนครูดี ได้แก่ ครูเบ็ญจมาศ บุณ-ยะกาญจน , ครูกาญจนา ปลื้มสำราญ , ครูเดโช โรจนพุทธิ รางวัลครูดีในดวงใจ ได้แก่ครูยุทธนา กองโค, ครูอนุสรณ์ ศรีบุญสุข ได้รับรางวัล “ตาราอวอร์ด” รางวัลปลุกหัวใจสังคมด้วยหัวใจโพธิสัตว์ จัดโดยเสถียรธรรมสถานและสาวิกาสิขาลัย , และรางวัลครูดีในใจศิษย์ จากโรงเรียน SBAC ได้แก่ ครูสุรีรัตน์ คำผาสุข, ครูเดโช โรจนพุทธิ และครูใจเพชร อรกาล


ผลงานดีเด่นของโรงเรียนที่ได้รับในปีนี้ ได้แก่
- ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษา ๑ ใน ๑๐ โรงเรียนระดับประเทศ โครงการสร้างสรรค์ชุมชน...เริ่มต้นด้วย”การให้” ของกลุ่มบริษัททรู ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อพวช . เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยครูอนุสรณ์-ครูยุวลี ศรีบุญสุข
- รางวัลสถานศึกษาต้นแบบดีเด่นระดับประเทศ โครงการ “เธอ คือ แรงบันดาลใจ” ปีที่ ๕ ของมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์” วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ควบคุม โดยครูอนุสรณ์ ศรีบุญสุข
- ได้รับคัดเลือก ๑ ใน ๓๐ โรงเรียน โครงการสร้างเครือข่ายยุวชน “อัศวิน มอก.” โดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ควบคุมโดย ครูปราณี โกวิวัฒน์
- รางวัลชนะเลิศเป็นตัวแทนระดับภาค เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๖๔ โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นม.ปลาย ฝึกสอน โดยครูโกวิทย์ บุณยะกาญจน ได้ลำดับที่ ๑๑ ของประเทศ
- รางวัลชนะเลิศการแสดงตลก เป็นตัวแทนระดับจังหวัด เข้าการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๖๔ ได้ลำดับที่ ๘ ของระดับภาค
- รางวัลชนะเลิศการเดี่ยวระนาดทุ้ม เป็นตัวแทนระดับจังหวัด เข้าการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๖๔ ได้ที่ ๔ ของระดับภาค
- และรางวัลชนะเลิศวาดภาพระบายสีนักเรียนเรียนร่วมเป็นตัวแทนระดับจังหวัด เข้าการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๖๔ ได้ลำดับที่ ๔ ของระดับภาค ฝึกสอนโดย ครูวิไลลักษณ์ มะโนแสน, ครูธวัชชัย พวกดี และครูนฤชล บุษบา
นอกจากนั้น โรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนมีประสบการณ์ตรง โดย
- จัดโครงการค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ค่ายเสือป่าแคมป์ จังหวัดสระบุรี
- ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าอบรมโครงการเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑ ปทุมธานี (๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗)
- ส่งเสริมให้นักเรียนระดับชั้น ม. ๓ เข้าอบรมโครงการค่ายเยาวชนอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตำบลบางพูน จังหวัดปทุมธานี (๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗)
- ส่งเสริมให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ศึกษาดูงานโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย สำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ครั้งที่ ๘ ณ สำนักเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช) (๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ )
- จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน วันที่ ๒๓ - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗
- ส่งเสริมการเรียนรู้สู่สังคม โดยจัดโครงการวัฒนธรรมสัญจร (ค่ายกลองยาว) จังหวัดสุพรรณบุรี (๒๓-๒๔ มกราคม ๒๕๕๘)
- ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยจัดเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
- ส่งเสริมให้นักเรียนเข้ารับการอบรมโครงการ เยาวชนไทยรู้รักสามัคคี เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ณ วัดสามง่าม จังหวัดนนทบุรี ของกองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมกิจการพลเรือนทหาร (๒๘ – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘)
- ส่งเสริมทักษะวิชาการ โดย เปิดบ้านวิชาการและเปิดตลาดสู่ชุมชน ณ โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" (๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘)
ให้นักเรียนแสดงผลงานด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพ