สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 
ณ สนามแข่งขันโรงเรียนปทุมวิไล โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
วันที่ 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557


ลำดับ หมวดหมู่
รายการ
คะแนน เหรียญ อันดับ
นักเรียน
ครู
1 ภาษาไทย
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
74 เงิน 7
1. เด็กหญิงพิมพ์ใจ  จันทะพิมพ์
1. นางเบญจมาศ  บุณยะกาญจน
2 ภาษาไทย
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
50 เข้าร่วม 7
1. นางสาวธรรมพร  โชติวรธรรม
1. นางเบญจมาศ  บุณยะกาญจน
3 ภาษาไทย
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
74 เงิน 6
1. เด็กหญิงฐิตินันท์  บัวเชย
1. นางสุรีรัตน์  คำผาสุข
4 ภาษาไทย
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
77 เงิน 7
1. นางสาวยาดาพร  ม่วงศรี
1. นางสุรีรัตน์  คำผาสุข
5 ภาษาไทย
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
80.3 ทอง 7
1. เด็กชายธนพล  แสงลี
1. นางสุภาภรณ์  มากสืบมี
6 ภาษาไทย
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
78 เงิน 6
1. นางสาวสุดารัตน์  มณีล้อม
1. นางปิยะนาถ  ศิลปะวงศ์
7 ภาษาไทย
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
50 เข้าร่วม 5
1. นางสาวศศินา  เสือคง
1. นางยุวลี  ศรีบุญสุข
8 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
7 เข้าร่วม 10
1. เด็กชายภัทรพล  ธนีเจริญ
1. นางสาววรกานต์  สุดาจันทร์
9 คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
8 เข้าร่วม 9
1. นายภัทรพล  โตรัตน์
1. นายยุทธนา  กองโค
10 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
1. นางสาวขนิษฐา  เอี่ยมสวัสดิ์
2. นางสาวปาวิตา  กองแก้ว
3. นางสาวอริสา  จันทมาศ
1. นายยุทธนา  กองโค
2. นายอนุศาสน์  จันทร์พิษ
11 คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
72 เงิน 5
1. เด็กหญิงจารุวรรณ  คำบุดดี
2. เด็กหญิงณัฐริกา  จันทร์ประโคน
3. เด็กหญิงธิราพรรณ  จริยาวัตร์
1. นางนันทพร  บุญแก้ว
2. นางสาววรกานต์  สุดาจันทร์
12 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
45 เข้าร่วม 8
1. เด็กชายกานต์เทพ  ลับเหลี่ยม
2. เด็กชายสุเมธ  บางหลวง
1. นายยุทธนา  กองโค
2. นางสาววรกานต์  สุดาจันทร์
13 คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
61 ทองแดง 7
1. นางสาวสุณิษา  คำเบิก
2. นางสาวสุภาพร  เลี้ยงอยู่
1. นายยุทธนา  กองโค
2. นายอนุศาสน์  จันทร์พิษ
14 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
4 เข้าร่วม 10
1. เด็กชายจิรภัทร  ศิริคำหอม
1. นายยุทธนา  กองโค
15 คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
22 เข้าร่วม 9
1. นายจักรินทร์  อินทะโส
1. นายยุทธนา  กองโค
16 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
-1 -
1. เด็กหญิงธัญธิตา  บุญจวง
2. เด็กชายยุทธภูมิ  บุญเซ
3. เด็กหญิงวาสนา  เพชรพลอย
1. นายประยูร  ยศพงศ์
17 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
62 ทองแดง 8
1. นางสาวชินานันท์  ขัตติยเวช
2. นางสาวน้ำฝน  ศรีบัวลา
3. นางสาวบุญฑริกา  แสงอาทิตย์
1. นายโกวิทย์  บุณยะกาญจน
18 วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
85 ทอง ชนะเลิศ
1. นายชินพงศ์  แข็งฉลาด
2. นายฤทธิชัย  บุญธรรม
3. นายศักรินทร์  เสนสุข
1. นายโกวิทย์  บุณยะกาญจน
19 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
73.66 เงิน 10
1. เด็กชายณัฐพล  บัวดอก
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  บัวดอก
3. เด็กหญิงพิชญาภา  วุฒิพันธุ์
1. นายโกวิทย์  บุณยะกาญจน
2. นางสาวกาญจนา  ฐิติพีรวัฒน์
20 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
78 เงิน 8
1. นางสาวจิราภรณ์  บุญทอง
2. นางสาวปฐมาพร  ยินดีนุช
3. นายอิศรา  ฟักเจริญ
1. นายโกวิทย์  บุณยะกาญจน
2. นางสาวกาญจนา  ฐิติพีรวัฒน์
21 วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
1. นายกฤษรักษ์  นักผูก
2. นางสาวอัชฌา  เผ่ากันทะ
1. นายโกวิทย์  บุณยะกาญจน
22 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
60 ทองแดง 9
1. เด็กชายชชวาล  เสาร์ทอง
2. เด็กชายชยังกูร  เสาร์ทอง
1. นายใจเพชร  อรกาล
23 วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
68 ทองแดง 6
1. เด็กชายถรวัฒน์  สมน้อย
2. เด็กชายธงชาติ  พันธ์ไผ่
1. นายใจเพชร  อรกาล
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
79.6 เงิน 5
1. เด็กหญิงนพแก้ว  ภู่แกมแก้ว
2. เด็กหญิงนันทการณ์  ถาวร
3. เด็กหญิงปุญญิศา  สินปรุ
4. เด็กหญิงพิทยารัตน์  ว่องไว
5. เด็กหญิงสิรภัทร   สุขิตมงคลกุล
1. นางภาวดี  แก้วเหลา
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
80 ทอง 6
1. นางสาวจรัสศรี  เรืองศรี
2. นางสาวนภัทรสร  บุญประกอบ
3. นางสาวนิศาชล  วงษ์สุวรรณ
4. นางสาวสมฤทัย  แก้วธนกิจ
5. นางสาวอรวรรณ  พัฒนาอารีกุล
1. นางสมร  เจนคุณาวัฒน์
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
62 ทองแดง 11
1. เด็กหญิงพิไลพรรณ  แก้วดวงจิต
1. นางสุภาพร  วงค์สุพชัย
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
-1 -
1. นางสาวภูสุดา  เทพวงศ์
1. นางสาวกรรณิกา  โกสันเทียะ
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
-1 -  
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
78.6 เงิน 12
1. นายพิทวัส  วิชัยพรม
2. นางสาววรดา  มะลิวัลย์
1. นายสิทธิชัย  สาระพงษ์
2. นางกาญจนา  ปลื้มสำราญ
30 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
64 ทองแดง 10
1. เด็กหญิงจิราภรณ์  แก้วทา
2. เด็กหญิงปนัดดา  เรืองสุวรรณ
1. นายอนุชา  มาคะวงศ์
2. นายปรีชา  สาวิกัลป์
31 สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
65 ทองแดง 6
1. นายสายชล  แป้นสุวรรณ
2. นางสาวอภิรดี  ภัทรสถาพรกุล
1. นายอนุชา  มาคะวงศ์
2. นายอานนท์  อภิปัญญานนท์
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
70 เงิน 5
1. เด็กชายขวัญ  อินต๊ะวิน
1. นางนฤชล  ชัยจิต
33 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
89 ทอง ชนะเลิศ
1. นางสาวชลธิชา  ศรีธรรมราช
1. นางวิไลลักษณ์  มะโนแสน
34 ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
73 เงิน 4
1. นางสาวชลธิชา  ม่วงแก้ว
2. นายทักษิณ  ชินพระวอ
3. นายภาณุวัฒน์  อ่อนเพชร
4. นายศรัทธา  ศรีแก้ว
1. นายปรัชญา  ปรางค์ชัยภูมิ
35 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
78 เงิน 4
1. เด็กชายภาณุพงศ์  หนูแก้ว
1. นายปรัชญา  ปรางค์ชัยภูมิ
36 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  หนูแก้ว
1. นายปรัชญา  ปรางค์ชัยภูมิ
37 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
72 เงิน 4
1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  หนูแก้ว
1. นายปรัชญา  ปรางค์ชัยภูมิ
38 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
71.33 เงิน 4
1. เด็กชายต่อบุญ  ปุ้ยตระกูล
1. นายปรัชญา  ปรางค์ชัยภูมิ
39 ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
55.66 เข้าร่วม 10
1. นางสาวภัคสุภา  ธนพรกรัณย์
1. นายปรัชญา  ปรางค์ชัยภูมิ
40 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
67.33 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
1. เด็กหญิงกรรณิกา  เรืองศิริ
2. เด็กหญิงจุฬามณี  ทำทอง
3. เด็กชายชญานนท์  แสงเรือง
4. เด็กหญิงณิชาภัทร  บุญเต็ม
5. เด็กชายทักษ์ดนัย  แสงอ่อน
6. เด็กชายพรเทพ  เบ้าสิงห์สวย
7. เด็กชายอนุวรรษ  เลิศนิลรัตน์
8. เด็กหญิงเสริมสุข  สำอางกิจ
1. นายธวัชชัย  พวกดี
2. นางวิไลลักษณ์  มะโนแสน
41 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
1. นางสาวจันทิมา  อุทก
2. นายณัฐพงษ์  โนรี
3. นายณัฐภูมิ  ผิวอ่อน
4. นางสาวตุลยา  หาญมนต์
5. นางสาวมลฤทัย  ประเสริฐศรี
6. นางสาวยลรดี  อินทร์พรหม
1. นายธวัชชัย  พวกดี
2. นางวิไลลักษณ์  มะโนแสน
42 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
78.34 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
1. นางสาวปัทมา  แย้มนก
2. นางสาวรักษ์มณี  ตาลสาล
3. นางสาวลดาวัลย์  ภูครองทอง
4. นางสาวศศิภา  ใจเย็น
5. นางสาวสุธิตา  ตุนอก
6. นางสาวสุมิตา  ขำแป๊ะ
1. นายธวัชชัย  พวกดี
2. นางวิไลลักษณ์  มะโนแสน
43 ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
86 ทอง ชนะเลิศ
1. เด็กชายคณิน  อินทะเรืองศร
2. นายจตุโชค  ชูเชื้อ
3. นายศราวิน  ศิริแส
4. นายอนุพงศ์  เยาว์แสงแซงสนิท
5. นายอภิชาติ  บุญลคร
1. นายธวัชชัย  พวกดี
44 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
5 เข้าร่วม 13
1. เด็กหญิงพิชญา  อยู่เย็น
1. นางชะเอม  จันทร์ลอย
45 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
5 เข้าร่วม 11
1. นางสาวนงรัตน์  สงเคราะห์สุข
1. นางรัตนา  สายอุบล
46 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
77.66 เงิน 5
1. นางสาวยอดขวัญ  สตารัมย์
1. นางรัตนา  สายอุบล
47 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
69 ทองแดง 8
1. เด็กหญิงธีรกานต์  ยลหิรัญ
2. เด็กหญิงลลิตา  กงสบุตร
3. เด็กหญิงศุภาวรรณ  ช่วยกิจ
4. เด็กหญิงศุภิสรา  สุพัตรสร
5. เด็กหญิงสุธินันท์  ประคองสุข
1. นางรัตนา  สายอุบล
48 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
70.33 เงิน 7
1. นางสาวกฤตยา  แสนมนตรี
2. นายรัตนกฤต  แสนกว้าง
3. นายสมชาติ  จ่างแสง
4. นายอมร  ยศกลาง
5. นางสาวเบญจา  สิงห์ทอง
1. นางรัตนา  สายอุบล
49 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
71 เงิน 6
1. เด็กหญิงนาตาลี  ลาร์เด็น
1. นางสาวกัลยา  เที่ยงแท้
50 ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
79 เงิน 6
1. นางสาวอัมพร  ธรรมวิถี
1. MissChen  Jin di
51 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
85 ทอง 6
1. เด็กชายถิรวัฒน์  สมน้อย
2. เด็กชายภานุรักษ์  มรรคโพสิฐ
3. เด็กหญิงยุพาภรณ์  วงษ์ราษฎร์
1. นางรื่นฤดี  ทันมัง
52 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
1. นางสาวทิพย์มนตร์  ชมสุดา
2. นางสาวรัตนาพร  โกรดกระโทก
3. นางสาวไอย์รดา  หาดขุนทด
1. นางรื่นฤดี  ทันมัง
53 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
-1 -
1. เด็กหญิงจุรีพร  คำนันไทย
2. เด็กหญิงปนัดดา  เรืองสุวรรณ
3. เด็กหญิงมะลิวัลย์  ตุ้ยเต็มวงค์
1. นางรื่นฤดี  ทันมัง
54 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
- - -
1. เด็กหญิงปณิดา  ดวงจันทร์
2. เด็กหญิงพิชญา  อยู่เย็น
1. นางชะเอม  จันทร์ลอย
2. นางชูศรี  ภิญโญชีพ
55 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
- - -
1. นายเกียรติภูมิ  ภูผาสุข
1. นางรัตนา  สายอุบล
56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
- - -
1. เด็กชายรติภัค  ชังอิน
2. เด็กชายวุฒิพร  การะเกษ
1. นายยุทธนา  กองโค
2. นายอนุศาสน์  จันทร์พิษ
57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
- - -
1. นายนฤเบศ  สมจิต
1. นางสาววรกานต์  สุดาจันทร์
58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
- - -
1. เด็กหญิงจีรวรรณ  เชื้อน้อย
2. เด็กหญิงสุนิสา  พูลสมบัติ
1. นางสาวจิรนาช  อึ้งเสถียรพินิจ
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
- - -
1. เด็กหญิงนันทการณ์  ถาวร
1. นายยุทธนา  กองโค
60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
- - -
1. นายพงษ์ศิลป์  ธัญญมาดา
1. นายยุทธนา  กองโค
61 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
50.67 เข้าร่วม 8
1. เด็กชายชวภณ  ไชยสอน
2. เด็กชายวรเมธ  อิงปนานนท์
1. นายอิสรานุวัฒน์  อังสนุ
2. นางสาววิไลลักษณ์  ช้างโต
62 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
-1 -
1. เด็กชายนพัฒน์  ชลอมรัตน์
2. เด็กชายอภินันท์  มรรครมย์
1. นายอิสรานุวัฒน์  อังสนุ
2. นางสาววิไลลักษณ์  ช้างโต
63 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
70.33 เงิน 5
1. เด็กหญิงภัทรวดี  เกรงชื่อ
2. เด็กหญิงเกวลี  บุญยัง
1. นายอิสรานุวัฒน์  อังสนุ
2. นางสาววิไลลักษณ์  ช้างโต
64 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
26 เข้าร่วม 9
1. นางสาวอริศรา  คชทิน
2. นายเอื้ออังกูร  เผือกพันธ์มุข
1. นายอิสรานุวัฒน์  อังสนุ
2. นางสาววิไลลักษณ์  ช้างโต
65 คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
75 เงิน 4
1. นายธนภัทร  ก๋อยสุวรรณ
2. นายยศนนท์  อินธิรักษ์
1. นายอิสรานุวัฒน์  อังสนุ
2. นางสาววิไลลักษณ์  ช้างโต
66 คอมพิวเตอร์
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
1. เด็กชายนพัฒน์  ชลอมรักษ์
2. เด็กชายสุชิน  มีภักดี
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  บัวเพชร
1. นายอิสรานุวัฒน์  อังสนุ
2. นางสาววิไลลักษณ์  ช้างโต
67 การงานอาชีพ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
-1 -
1. เด็กหญิงจิตรลดา  ปัญจะศรีลา
2. เด็กหญิงมัลลิกา  สาระวาส
3. เด็กหญิงวริน  ปรังประโคน
1. นางสาวถมรัตน์  ตั้นเส้ง
68 การงานอาชีพ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
81.66 ทอง 4
1. นางสาวกัลยารัตน์  ศรีจันทร์
2. นางสาวพลอยไพลิน  ภูฆัง
3. นางสาวเปรมจิต  สว่างสุข
1. นางสาวถมรัตน์  ตั้นเส้ง
69 การงานอาชีพ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
-1 -
1. เด็กหญิงนนทลี  เจริญขุนทศ
2. เด็กหญิงวรมน  นาสวน
3. เด็กหญิงวิชุดา  สุขประเสริฐ
1. นางลมัย  รูปโฉม
70 เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
- - -
1. เด็กชายอิทธิวัฒน์  ตันตระกูล
1. นางสุภาภรณ์  มากสืบมี
71 เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
82 ทอง ชนะเลิศ
1. เด็กชายณัฐชนน  ยะปะนันท์
1. นางนฤชล  ชัยจิต