โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ได้รางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2556

เชิญชมภาพวิดีโอแนะนำศูนย์
ศูนย์ประวัติศาสตร์ จ.ปทุมธานี
ร.ร.ปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
Website Traffic Statistics

 
15-19 ก.พ.59
>>ส่งแบบสรุปรายชื่อนักเรียนที่ หมดสิทธิ์สอบ (วผ.2.2)
15-19 ก.พ.59
>>ส่งรายวิชาที่จะจัดสอบปลายภาคใน/นอกตาราง
8-12 ก.พ.59
>>ส่ง คะแนนรักการอ่าน ของนักเรียนทุกห้อง ครูที่ปรึกษา
6-7 ก.พ.59
>>สอบ O-Net นักเรียนชั้น ม.6 ส่งแบ หมดสิทธิ์สอบ (วผ.2.1) งานวิชาการ ครูประจำวิชา
กุมภาพันธ์ 59
>>นักเรียน ม.1 และ ม.2 สอบข้อสอบกลาง สพฐ งานวิชาการ
18-22 ม.ค.59
>>วัดผลกลุ่มสาระฯ ส่งไฟล์ ปพ.5 , 50 คะแนนและเวลาเรียนที่หัวหน้างานวัดผล งานวิชาการ
11-15 ม.ค.59
>>ส่งไฟล์ คะแนน 50 คะแนนและเวลาเรียน ที่วัดผลกลุ่มสาระฯ ครูประจำวิชา
ฝ่ายวิชาการ >>คู่มือประชาชนโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
ฝ่ายวิชาการ >>การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
เพื่อการประกันคุณภาพภายใน ของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558<<


เรื่อง
ดาวน์โหลด
>> บันทึกข้อความส่ง โครงสร้างรายวิชา(Course Syllbus)
>> ตัวอย่างโครงสร้างรายวิชา (Course Syllabus) ปีการศึกษา 60
>> แบบฟอร์ม ปพ.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
>> แบบฟอร์มหน้าปก วผ.5.1 และ วผ.3
>> คำร้องขอแก้ไขผลการเรียน ใหม่
>> ไฟล์ ปพ.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ล่าสุด
- รายชื่อนักเรียน ม.1 - ม.6 ปีการศึกษา 2558 ประกาศ 1 ธันวาคม 2558 ล่าสุด
- แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุญาตใช้แผนการสอน
- โครงสร้างรายวิชาของ นายอิสรานุวัฒน์ อังสนุ นำไปแก้ไขเอานะครับ
- แบบฟอร์ม วผ.5.1วผ.5.2 และ วผ.3
- คำอธิบายรายวิชาหน้าที่พลเมือง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
- สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2557
- ไฟล์ ปพ.5 ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2558
- ข้อสอบรายวิชาต่าง ๆ >> คลิก <<
- แผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ >> คลิก <<
- แบบฟอร์ม SAR ประจำปีการศึกษา 2557 ของ ครู (รายบุคคล)
- แบบฟอร์ม SAR ประจำปีการศึกษา 2557 ของ ฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้
-ตัวอย่างแบบประเมินโครงการ
-แบบการวิเคราะห์ข้อสอบตามตัวชี้วัดและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
-แบบข้อสอบ_หน้าข้อสอบ
-แบบวิเคราะห์สาระมาตรฐานและกำหนดหน่วยการเรียนรู้และวิเคราห์หนังสือ
-แบบวิเคราะห์สาระ มาตรฐานและกำหนดหน่วยการเรียนรู้
-แบบวิเคราะห์สาระ มาตรฐานและกำหนดหน่วยการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.2
- แบบการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
- แบบรายงานการขาดเรียน
- สัญลักษณ์โรงเรียน
- แบบประเมินโครงการ
- แบบรายงานการปฏิบัติงานประจำปี (SAR)

27 มีนาคม 2560
การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560
>> คลิก <<

27-28 กุมภาพันธ์ 2559
การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ณ โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<

24-26 กุมภาพันธ์ 2559
ติวโอเน็ต นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<
18 กุมภาพันธ์ 2559
สพม.เขต 4 ตรวจเยี่ยม การสอบข้อสอบกลาง สพฐ ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<
17 กุมภาพันธ์ 2559
พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ (DOTA)
>> คลิก <<
11 กุมภาพันธ์ 2559
ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<
11 กุมภาพันธ์ 2559
พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่เข้าร่วมผลงาน วันนักประดิษฐ์ 2559
>> คลิก <<
10 กุมภาพันธ์ 2559
ลงนานความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานีกับสถานประกอบการ
ณ วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
>> คลิก <<
10 กุมภาพันธ์ 2559
พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ณ หอประชุม โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<
4 กุมภาพันธ์ 2559
ประเมินครูผู้ช่วย
ณ ห้องธูปกระจ่าง โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<
3-5 กุมภาพันธ์ 2559
ติวO-NET นักเรียนระดับชั้น ม.6
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<
29 มกราคม 2559
โครงการวัฒนธรรมสัญจร (ค่ายกลองยาว) จ.เพชรบุรี
ณ โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา จังหวัดเพชรบุรี
>> คลิก <<
27 มกราคม 2559
พิธีสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด ปีการศึกษา 2558
>> คลิก <<
27 มกราคม 2559
มอบเกียรติบัตร การแข่งขันคณิตศาสตร์
>> คลิก <<
23-31 มกราคม 2559
นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 37
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
>> คลิก <<
19 มกราคม 2559
การนิเทศติดตามภายในจากเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
ณ ห้องธูปกระจ่าง โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>> คลิก <<
24 กันยายน 2558
สุขสันวันคล้ายวันเกิด นางสาวจันทร์จิรา แซ่ลิ้ม
เพื่อเป็นขวัญกำลังใจของบุคลากรฝ่ายวิชาการ
>>คลิก<<
2 กันยายน 2558
สุขสันวันคล้ายวันเกิด นายอนุศาสน์ จันทร์พิษ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจของบุคลากรฝ่ายวิชาการ
>>คลิก<<
18 สิงหาคม 2558
เตรียมรับการนิเทศ โรงเรียนแกนนำจัดการเรียนรวม ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>>คลิก<<
3 สิงหาคม 2558
การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยต้นสังกัด (สพม.4) และการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"
>>คลิก<<
24 - 27 กรกฎาคม 2558
Global Science LinkSingapore 2015 โรงเรียนปทุมธานี นันทมุนีบำรุง ชนะเลิศโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท Best idea วันที่ 24-27 กรกฎาคม 2558 ณ ประเทศสิงคโปร์
>>คลิก<<
 
 

โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" 2015
54 หมู่ 2 ถนนสุขาภิบาล 1 ตำบลบางหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร.0-2977-4214, 0-2581-1825 โทรสาร 0-2581-5571  email : pathumnun2011@gmail.com
webmaster : pathumnun@pathumnun.ac.th